ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airspeed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airspeed*, -airspeed-

airspeed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airspeed (n.) ความเร็วของเครื่องบิน
English-Thai: HOPE Dictionary
airspeed(แอร์' สพีด) n. ความเร็วของเครื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next to the throttle is the airspeed gauge.ติดกับมาตรวัดความเร็ว คือมาตรวัดความเร็วลม
That's the dial below and right of the airspeed indicator.หน้าปัทม์มันอยู่ข้างล่างทางขวา ของมาตรวัดความเร็วลม
Reduce airspeed by a hundred knots.และลดความเร็วอีก 100 น็อต
And at the controls, the successful designer, builder, owner, airspeed record holder, multimillionaire himself,และที่คุมเครื่องอยู่ คือผู้ออกแบบ ผู้สร้าง เจ้าของที่ประสบความสำเร็จ ผู้ครอบครองสถิติการบินเร็ว เศรษฐีเงินล้าน โฮเวิร์ด ฮิวส์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airspeed
Back to top