ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agglutination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agglutination*, -agglutination-

agglutination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agglutination (n.) การเกาะติดกัน Syn. conherence, stickiness
English-Thai: HOPE Dictionary
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agglutination๑. การเกาะกลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ clumping]๒. การประสาน (ของแผล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglutinationแอ็กกลูติเนชัน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was no agglutination in the blood samples, and cross-matching was negative for both, and it appears that the dark matter from the Particle Accelerator explosion mutated their genes in a very similar way it did to yours.ไม่มีการเกาะตัว ในเลือดตัวอย่างเลย พอเอามาเทียบกันแล้วก็มีผลลบทั้งคู่ และมันเหมือนกับว่าสสารมืด

agglutination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝集[níng jí, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧˊ, 凝集] agglutination

agglutination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n,vs,adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination
凝集反応[ぎょうしゅうはんのう, gyoushuuhannou] (n) agglutination reaction
膠着剤[こうちゃくざい, kouchakuzai] (n) adhesion; agglutination
付着(P);附着[ふちゃく, fuchaku] (n,vs) sticking to; clinging to; adhesion; cohesion; agglutination; (P)
癒合[ゆごう, yugou] (n,vs) agglutination; adhesion
膠着[こうちゃく, kouchaku] (n,vs,adj-no) stalemate; agglutination; adhesion
融合[ゆうごう, yuugou] (n,vs,adj-no) agglutination; adhesion; fusion; unite; (P)
赤血球凝集[あかけっきゅうぎょうしゅう, akakekkyuugyoushuu] (n) haemagglutination; hemagglutination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agglutination
Back to top