ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afterdeck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afterdeck*, -afterdeck-

afterdeck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afterdeck (n.) ส่วนท้ายของดาดฟ้าเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
English-Thai: Nontri Dictionary
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ

afterdeck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後甲板[こうかんぱん, koukanpan] (n) afterdeck

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afterdeck
Back to top