ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afterburner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afterburner*, -afterburner-

afterburner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afterburner (n.) อุปกรณ์ช่วยในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
afterburnerอุปกรณ์เผาไหม้เสริม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You must have afterburners or something--คุณต้องมีอุปกรณ์เผาไหม้หรืออะไรสักอย่าง
I designed that. That is a specialised post laser for a plasma afterburner.ผมออกแบบสิ่งนั้น นี่คือท่อนำเลเซอร์แบบพิเศษ ที่ใช้กับเครื่องเผาพลาสมา
I'd like to give his testicles a squeeze for shocking my plasma-afterburner design.ผมอยากจับตัวเขา มาดีดไข่นัก ที่ำทำให้ผมรู้สึกช็อคกับ แบบจำลองเครื่องเผาไหม้ พลาสมาของผม
Afterburners, baby. Let's go.ติดจรวดเลยที่รัก เร็วเข้า

afterburner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフターバーナー[, afuta-ba-na-] (n) afterburner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afterburner
Back to top