ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afore*, -afore-

afore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afore (prep.) ก่อน See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
afore (adv.) ก่อน See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า Syn. before
afore (conj.) ก่อน See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
aforementioned (adj.) ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว See also: ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น, ดังที่กล่าวมา
aforesaid (adj.) ดังที่กล่าวมาก่อน
aforethought (adj.) ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว See also: ที่คิดมาก่อนแล้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
afore(อะฟอร์') adv., prep.,conj. อยู่หน้า, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, Syn. before
aforementioned(อะฟอร์' เมนเชินดฺ) adj. ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, Syn. mentioned)
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier)
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
English-Thai: Nontri Dictionary
afore(adv) ก่อน,แต่ก่อน,ข้างต้น
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aforethoughtโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดังกล่าว (det.) aforementioned See also: as above, as stated, as mentioned above, aforesaid Syn. ดังที่กล่าวมาแล้ว
ดังที่กล่าวมาแล้ว (det.) aforementioned See also: as above, as stated, as mentioned above, aforesaid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, go get some wood so we can build a fire afore it gets dark.ไปหาไม้มา เราจะได้ก่อไฟก่อนมืด
After we shift stock and afore winter feeding' starts again.เพราะเราต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนที่หน้าหนาวจะเริ่มอีกครั้ง
Afore the Fall,ั€ะตrfะตัtly ะตngั–nะตะตrะตd fะตะฐturะตั•, ะฐrะต thะพughtั• thะฐt tะตrrั–fy thะต whะพlะต ะพf Unะฐnั–mั–ty.
Now, any business we have heretofore, you can speak with my aforementioned attorney.เอาล่ะ เรื่องธุรกิจ ที่เราเคยทำ คุณไปคุยกับทนายส่วนตัวผมก็แล้วกัน
Well, she found this guy who's actually kind of perfect for her which is perfect for me... because Cameron asked me to go to the prom and I really, really wanna go, and since Kat went I guess I'm allowed to based on the aforementioned rule... and its prevพี่เค้าเจอคนที่เหมาะกับพี่เค้า แล้วมันก็เหมาะเหมงพอดีกับหนูเลย เพราะว่าคาเมรอนชวนหนูไปพรอม แล้วหนูก็อยากไปๆๆ มากๆ แล้วการที่แคทไป ก็แปลว่าหนูก็ไปได้
Despite the aforementioned conditions of the hard drive you brought back,จากเหตุผลเมื่อกี้กับ ฮาร์ดไดร์ฟที่ได้มา
The aforementioned super-annoyingไอ้พวกน่ารำคาญ อย่างที่เราได้กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้
Assuming the accomplice was already lying in wait, surely he would've had the aforethought to bring a more suitable weapon.เป็นไปได้ว่าผู้สมรู้ร่วมคิด อาจไปรออยู่แล้ว และแน่นอนว่าเขาต้องคิดการณ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมอาวุธที่เหมาะสมเอาไว้
Okay, whoever insidiously and with great malice aforethought abducted Annie's pen, confess, repent, and relinquish so we can leave.โอเค ใครก็ตามที่ลักพาตัว ปากกาของแอนนี่ไป ด้วยเล่ห์กระเท่ห์ร้าย และความอาฆาตพยาบาท
No memory of the night afore, whence he signed upมีเงินก็ลืม จำอะไรก่อนหน้าไม่ได้
On or about the 28th day of April, the accused did knowingly and with malice aforethought deny access to the shared bathroom in a time of emergency, to wit, my back teeth were floating.ณ หรือประมาณวันที่ 28 เดือนเมษายน จำเลยได้กระทำด้วยความรู้เห็นและมีเจตนาประทุษร้าย ในการกักกั้นสิทธิ์เข้าถึงห้องน้ำใช้ร่วมกัน
Uh, you mean aforethought.อ่อ คุณจะพูดว่า"มันจงใจ"

afore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前揭[qián jiē, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 前揭] (the item) named above; aforementioned; cited above; op. cit.

afore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予謀[よぼう, yobou] (n,adj-no) premeditation; aforethought
件の一件[くだんのいっけん, kudannoikken] (n) the matter in question; the aforesaid matter
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P)
先出[せんしゅつ, senshutsu] (n,adj-no) (See 前出) aforementioned; discussed above; former; previous
先述[せんじゅつ, senjutsu] (adj-no) aforesaid; aforementioned
前件[ぜんけん, zenken] (n) (1) aforementioned; previous case; (2) antecedent
前出[ぜんしゅつ, zenshutsu] (n,adj-no) (See 先出,前掲) aforementioned; discussed above; former; previous
前掲書[ぜんけいしょ, zenkeisho] (exp) (in the work) cited; aforementioned work; op. cit. (opere citato, opus citatum)
前記[ぜんき, zenki] (n,adj-no) aforesaid; above-mentioned; said; above; (P)
前述[ぜんじゅつ, zenjutsu] (n,vs) aforementioned; above-mentioned
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P)
右記[うき, uki] (n) (primarily used in vertical writing) aforementioned (statement); preceding; at right
既述[きじゅつ, kijutsu] (n,vs,adj-no) previously mentioned or described; aforesaid
本会[ほんかい, honkai] (n) (1) formal meeting (committee, etc.); session; (2) this (the aforementioned, our) association (society, organisation)
本艦[ほんかん, honkan] (n) this (battle)ship; aforementioned ship

afore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดังกล่าว[X] (dangklāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid FR: comme mentionné ci-dessus ; susvisé ; susmentionné ; susdit ; supra
ตามกล่าว[X] (tām klāo) EN: as aforesaid FR: comme susdit

afore ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorerwähnt {adj}afore mentioned

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afore
Back to top