ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affixture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affixture*, -affixture-

affixture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affixture (n.) การใส่เพิ่มเข้าไป
English-Thai: HOPE Dictionary
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่,การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affixture
Back to top