ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aeronautical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aeronautical*, -aeronautical-

aeronautical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aeronautical (adj.) ที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน
English-Thai: Nontri Dictionary
aeronautical(adj) เกี่ยวกับการบิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aeronautical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการบิน สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการบิน [สิ่งแวดล้อม]

aeronautical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北京航空学院[Běi jīng háng kōng xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 北京航空学院 / 北京航空學院] Beijing Aeronautical and Astronautical Institute; abbr. to 北航院
古根罕喷喷气推进研究中心[Gǔ gēn hǎn pēn pèn qì tuī jìn yán jiū zhōng xīn, ㄍㄨˇ ㄍㄣ ㄏㄢˇ ㄆㄣ ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 古根罕喷喷气推进研究中心 / 古根罕噴噴氣推進研究中心] Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926); Guggenheim jet propulsion center (from 1943)

aeronautical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
航空工学[こうくうこうがく, koukuukougaku] (n) aeronautical engineering
航空灯台;航空燈台[こうくうとうだい, koukuutoudai] (n) aeronautical beacon
以遠権[いえんけん, ienken] (n) (aeronautical) beyond right

aeronautical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.)[org.] (Børisat Wi) EN: Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) FR:
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer FR: technicien en aéronautique [m]
การบิน[adj.] (kān bin) EN: aeronautical FR: aérien ; aéronautique

aeronautical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aeronautisch; fliegerisch {adj}aeronautical
aeronautisch {adv}aeronautically
Luftfahrttechnik {f}aeronautical engineering; aeronautics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aeronautical
Back to top