ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aerodynamics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aerodynamics*, -aerodynamics-

aerodynamics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aerodynamics (n.) กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและก๊าซ
English-Thai: HOPE Dictionary
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อากาศพลศาสตร์ (n.) aerodynamics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got to understand the basics of aerodynamics in a thing like this.นายต้องเข้าใจหลักการ แอร์โรว์ไดนามิคอะไรทำนองนั้นก่อน
The craft isn't flying because it's not built according to the laws of aerodynamics and is subject to the law of gravity.พาหนะของเราไม่ได้บิน เพราะมันไม่ได้สร้างมาตามกฎแอโรไดนามิกส์ แต่ตกอยู่ภายใต้กฎแรงโน้มถ่วง
Civilization is not flying because it's not built according to the laws of aerodynamics for civilizations that would fly.อารยธรรมของเราไม่ได้บิน เพราะมันไม่ได้สร้างมาตามกฎแอโรไดนามิกส์ ที่จะช่วยให้อารยธรรมบินได้จริง ๆ
I heard those are some pretty sweet aerodynamics your friend powered up back there.ผมได้ยินสิ่งเหล่านั้นเพรียวหวานสวยงาม พลังเพิือนของคุณกลับมาแล้วนี่
Worked for Modern Aerodynamics until a few months ago.เคยทำงานที่โมเดิร์น แอโรไดนามิค เมื่อสองสามเดือนก่อน
Aerodynamics are all off.Aerodynamics ถูกปิดไว้หมด
I'm a precision instrument of speed and aerodynamics.ฉันเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำของ ความเร็วและอากาศพลศาสตร์
The angle of attack in aerodynamics, the brightest star in a constellation.มุมในการโจมตี ทางอากาศพลศาสตร์ ดาวที่สว่างจ้าที่สุด ในหมู่ดาวฤกษ์
When you've done that, we have to look at the aerodynamics, front and rear wing.เมื่อคุณได้ทำที่ เราต้องมองไปที่อากาศพลศาสตร์ที่ ด้านหน้าและด้านหลังปีก
He worked for a company called Modern Aerodynamics.ชื่อว่า โมเดิร์น แอโรไดนามิก
I understand you were suing him and Modern Aerodynamics.ผมเข้าใจว่าคุณฟ้องร้องเขา และโมเดิร์น แอโรไดนามิกส์
Apparently it cleared Modern Aerodynamics.ตอนนี้โมเดิร์น แอโรไดนามิกส์ ก็พ้นผิดแล้ว

aerodynamics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空气动力学[kōng qì dòng lì xué, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 空气动力学 / 空氣動力學] aerodynamics

aerodynamics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアロダイナミックス[, earodainamikkusu] (n) aerodynamics
空気力学[くうきりきがく, kuukirikigaku] (n,adj-no) aerodynamics

aerodynamics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศพลศาสตร์[n. exp.] (ākāt phonla) EN: aerodynamics FR: aérodynamique [f]

aerodynamics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aerodynamik {f}aerodynamics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aerodynamics
Back to top