ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advisement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advisement*, -advisement-

advisement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advisement (n.) การพิจารณาอย่างละเอียด See also: การคิดอย่างรอบคอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
English-Thai: Nontri Dictionary
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advisementการประชุมปรึกษาคดีของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll take that under advisement later.ฉันจะตักเตือนเขาที่หลัง
We'll take it under advisement.เราจะรับไว้พิจารณาอยางถี่ถ้วน
And what did they say? "We will take it under advisement."แล้วผลเป็นไง / พวกเค้าก็บกอว่า "เดี๋ยวเราจะเอาไปปรึกษาเจรจาดู"
I'll take it under advisement.ฉันจะถือว่าเป็นคำแนะนำ
I'm going to take the situation under advisement.ผมกำลังอยู่ในสถานการ์ณนั่น ภายใต้การพิจารณา
I'll take it under advisement.ผมจะรับเรื่องไว้ก่อน ในฐานะคำแนะนำ
I'll, uh, I'll take what you said under advisement.ผมจะ อ้า ผมจะนำอะไรที่คุณบอกไปพิจารณาอย่างละเอียด
We'll take that under advisement...เราจะพิจารณาอย่างละเอียดครับ...
I'll take that under advisement.ผมจะเอาเรื่องนั้นมาคิดดู
Well, I'll take it under advisement, Wall.ฉันจะรับไว้พิจารณา วอลล์
Be assured that I will take it all under advisement.แน่ใจได้ว่าผมจะจัดการ เรื่องทั้งหมดภายใต้คำแนะนำ
Mike, I will take your thoughts... on my behavior under advisement.ไมค์ ฉันจะเก็บคำแนะนำของนาย เรื่องพฤติกรรมของฉันไปคิดแล้วกันนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advisement
Back to top