ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adulterant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adulterant*, -adulterant-

adulterant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adulterant (adj.) ซึ่งมีสิ่งเจือปน
adulterant (n.) สิ่งเจือปน
English-Thai: HOPE Dictionary
adulterant(อะดัล'เทอเรินทฺ) n.,adj.สิ่งเจือปน, ซึ่งเจือปน, Syn. substance that adulterates)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No added toxins or adulterants.ไม่มีสารพิษหรือว่าสิ่งเจือปนใดๆทั้งสิ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adulterant
Back to top