ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adoptable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adoptable*, -adoptable-

adoptable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adoptable (adj.) ที่สามารถรับเอามาได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're tough. We're greedy. We're adoptable!พวกเราอึด พวกเราตะกละ พวกเรารับได้หมด!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adoptable
Back to top