ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admit to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admit to*, -admit to-

admit to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
admit to (phrv.) อนุญาตให้เข้า (เข้ามา, เข้าไป, เข้าร่วม) See also: ยอมให้เข้า
admit to (phrv.) สารภาพผิดกับ See also: ยอมรับว่า (ทำผิด, คิดผิด, มีความผิด), สารภาพผิด Syn. confess to
admit to the bar (idm.) ทำให้เป็นทนาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The old man was suffering... ... although he did not admit to suffering at all.ชายชรากำลังทุกข์ทรมานแม้ว่า เขาไม่ได้ยอมรับกับความทุกข์ ทรมานที่ทุกคน
That I know. You admit to me you do not love your fiancé?ท่านพยายามจะบอกหม่อมฉันว่า ท่านไม่ได้รักคู่หมั้นของท่าน
So I'll tell you I'm a housewife. I'll admit to that....ฉันขอบอกว่าฉันเป็นแม่บ้าน ฉันยอมรับข้อนั้น
And I live in New Jersey. So, you see, I'll admit to anything.ฉันอยู่ในเจอร์ซี เห็นมั้ยว่าฉันยอมรับทุกอย่าง
If you admit to 300, then it's 400 actually.- ผมบอกแล้ว - บอกแต่ไม่หมด
So you admit to a direct contravention of your duty.ก็แปลว่าคุณยอมรับว่าคุณขัดคำสั่งในหน้าที่
You can put your career and mine on the line in pursuit of a just cause, or you can admit to having an embarrassing problem of a personal nature.คุณสามารถเอาอาชีพของคุณและผมไปเสี่ยง และตามเรื่องให้ถึงที่สุด หรือคุณจะยอมรับว่า มีปัญหาน่าอาย ส่วนตัว
You wont admit to yourself [? ] and you want to criticize my morals?คุณไม่ยอมรับว่าคุณเป็นใคร แล้วยังมาวิจารณ์ฉันอีกเหรอ?
Why admit to the world that I can't? Just say that I don't want to.ทำไมผมต้องเข้าสังคมที่เข้าไม่ได้ ก็แค่บอกไปว่าผมไม่อยากเข้า
Look, I will admit to sometimes having a sick curiosity about medical shit, but I ain't that fucking curious.พี่ ปกติหนูอยากดูนะ หนูชอบดูหมอรักษาคน แต่เคสนี้หนูขอบาย
I can't really admit to something when I have no knowledge of what it is that I'm admitting.ฉันจะไม่ยอมรับผิดกับบางสิ่งที่ ที่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย จากสิ่งนั้นที่ฉันต้องยอมรับผิด
So you deny being a perv, but you admit to being a thief?ดังนั้นคุณปฏิเสธที่จะเป็นพวกวิปริต แต่ยอมรับว่าเป็นขโมย

admit to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤りを認める[あやまりをみとめる, ayamariwomitomeru] (exp,v1) to admit to a mistake

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า admit to
Back to top