ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admit of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admit of*, -admit of-

admit of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
admit of (phrv.) ยอมให้ See also: อนุญาต Syn. allow of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า admit of
Back to top