ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjective

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjective*, -adjective-

adjective ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjective (adj.) เกี่ยวกับคุณศัพท์ See also: เป็นคุณศัพท์
adjective (n.) คำคุณศัพท์ See also: คำขยายนาม
English-Thai: HOPE Dictionary
adjective(แอด' เจคทิฟว) n.,adj. คำคุณศัพท์, ศัพท์ที่ขยายคำนาม, เครื่องประกอบ, ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
adjective(n) คำคุณศัพท์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjective lawกฎหมายวิธีพิจารณาความ [ดู procedural law] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjectiveคำคุณศัพท์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำคุณศัพท์ (n.) adjective Syn. คุณศัพท์
คุณศัพท์ (n.) adjective See also: noun modifier Syn. คำคุณศัพท์
คุณานุประโยค (n.) adjective clause
adj (n.) คำคุณศัพท์ (คำย่อของ adjective)
should (aux.) ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก
กริยาคุณศัพท์ (n.) predicative adjective Syn. คำกริยาคุณศัพท์
คำกริยาคุณศัพท์ (n.) predicative adjective
ปฤจฉาคุณศัพท์ (n.) interrogative adjective
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nouns, adverbs adjective here and there.ปกติ คำนาม, คำวิเศษณ์
A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb.คำนามคือคำขนานนาม คำสรรพนามใช้แทนคำนาม คำคุณศัพท์นั้นใช้ขยายคำนาม คำกิริยาแสดงอาการของคำนาม คำวิเศษณ์นั้นช่วยขยายคำกิริยา
Could you sell me a better adjective then that?มันแปลกมาก คุณบอกผมดีกว่าใช้เสียงแบบนั้นน่ะ
"She's bad shit, nuts, wacko". I started to run out of adjectives."เธอมันเลว บ้า โรคจิต" ฉันเริ่มคิดคำไม่ออกแล้ว
One, it uses adjectives well.ชีวิตนี้ชั้นไม่เคยดำน้ำมาก่อนเลย.
Write it all down, just the truth, no rhymes. No embellishments, no adjectives.เขียนลงไปให้หมด เอาแค่เรื่องจริง ไม่ต้องเติมแต่ง
We're going to mark adjectives today.วันนี้เราจะหาคำคุณศัพท์
Read the first sentence and point out the adjectives.อ่านประโยคแรก แล้วช่วยบอกคำคุณศัพท์หน่อย
Read the first sentence and tell me what the adjectives are.อ่านประโยคแรก แล้วช่วยบอกว่าคำคุณศัพท์อยู่ตรงไหน
OK, let's mark the adjectives together. Just read the sentence for me.โอเค เดี๋ยวทุกคนช่วยกันบอกคำคุณศัพท์ แค่อ่านประโยคให้ครูฟังที
Who's going to tell me what the adjectives are?ใครจะบอกครูได้ว่าคำคุณศัพท์อยู่ไหน
Can you use more adjectives?คุณบอกทั้งหมดเพิ่มมาได้ไหม

adjective ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence
词性[cí xìng, ㄘˊ ㄒㄧㄥˋ, 词性 / 詞性] part of speech (noun, verb, adjective etc); lexical category
[de, ㄉㄜ˙, 得] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc
形容词[xíng róng cí, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ, 形容词 / 形容詞] adjective
形容辞[xíng róng cí, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ, 形容辞 / 形容辭] adjective
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, 赠送的 / 贈送的] complimentary (adjective); given free as courtesy
耐心[nài xīn, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ, 耐心] patient (adjective)

adjective ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person)
やか[, yaka] (suf,adj-na) (See しめやか,華やか) (after a noun, adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) seeming very ...
らか[, raka] (suf,adj-na) (See 高らか,清らか) (after an adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) being ...
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
叙述形容詞[じょじゅつけいようし, jojutsukeiyoushi] (n) {ling} predicate adjective; predicative adjective
形容[けいよう, keiyou] (n,vs) (1) describing; comparing; expressing figuratively; modifying; qualifying (e.g. an adjective qualifying a noun); (n) (2) form; figure; condition; state; (3) personal appearance; one's face and figure; looks; (P)
形容動詞[けいようどうし, keiyoudoushi] (n) {ling} na-adjective (adj-na); quasi-adjective; adjectival noun; nominal adjective
形容矛盾[けいようむじゅん, keiyoumujun] (n) contradictio in adjecto (contradiction between an adjective and the noun it modifies, i.e. "wooden iron", "hot ice", etc.)
形容詞句[けいようしく, keiyoushiku] (n) {ling} adjective phrase; adjectival phrase
述語形容詞[じゅつごけいようし, jutsugokeiyoushi] (n) {ling} (See 叙述形容詞) predicate adjective
連体詞[れんたいし, rentaishi] (n) {ling} (See 連体修飾語) pre-noun adjectival; adnominal adjective
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P)
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru")
ク活用[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi")
シク活用[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi")
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then
たらしい;ったらしい[, tarashii ; ttarashii] (suf,adj-i) (after a noun or the stem of an adjective) seeming very... (usu. with a negative connotation)
タリ活用[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru")
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P)
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ...
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
形動[けいどう, keidou] (n) (abbr) {ling} (See 形容動詞) adjectival noun (abbr. often used in dictionaries); quasi-adjective
秋涼し[あきすずし, akisuzushi] (adj-f) (arch) (しく adjective) (See 秋涼・しゅうりょう・1) pleasantly cool (as in the arrival of autumn)
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら,いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly
連体形[れんたいけい, rentaikei] (n) {ling} participle adjective; attributive form

adjective ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำคุณศัพท์[n. exp.] (kham khunna) EN: adjective FR: adjectif [m]
คุณานุประโยค[n. exp.] (khunānupray) EN: adjective clause FR:
คุณนาม[n.] (khunnanām) EN: designation ; adjective FR:
คุณศัพท์[n.] (khunnasap) EN: adjective FR: adjectif [m]
กฎหมายวิธีสบัญญัติ[n. exp.] (kotmāi with) EN: adjective law ; procedural law FR:
กริยาคุณศัพท์[n. exp.] (kriyā khunn) EN: predicative adjective FR:
ปฤจฉาคุณศัพท์[n. exp.] (pritchākhun) EN: interrogative adjective FR: adjectif interrogatif
ซะอีก[X] (sa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected] FR:
สังขยาคุณศัพท์[n. exp.] (sangkhayā k) EN: numerative adjective FR:
เสียอีก[X] (sīa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected] FR: rien que ça ; excusez du peu
วิเศษณ-[pref.] (wisēsana-) EN: qualifying adjective ; adverb ; qualifyer FR: adjectif [m] ; adverbe [m]
วิเศษณ์[n.] (wisēt) EN: qualifying adjective ; adverb ; qualifyer FR: adjectif [m] ; adverbe [m]
อย่างคุณศัพท์[adv.] (yāng khunna) EN: FR: adjectivement

adjective ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfahrensrecht {n}; formelles Rechtadjective law

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjective
Back to top