ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adhibit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adhibit*, -adhibit-

adhibit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adhibit (vt.) ยอมให้ใช้ See also: ยอมให้เข้าไป Syn. admit, let in
English-Thai: HOPE Dictionary
adhibit(แอบฮิบ' บิท) vt. นำเข้า, ให้เข้า, ใช้, ติด (admit, use, apply, attach)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adhibit
Back to top