ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

addressee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *addressee*, -addressee-

addressee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
addressee (n.) ผู้รับ
English-Thai: Nontri Dictionary
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย

addressee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 收货人 / 收貨人] addressee; person receiving mail

addressee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
受信人[じゅしんにん, jushinnin] (n) addressee
名宛人[なあてにん, naatenin] (n) addressee
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] (n) {comp} registered mail to addressee in person; PD PR
送付先[そうふさき, soufusaki] (n) addressee
宛名(P);宛て名;あて名[あてな, atena] (n) (addressee's) name; (recipient's) name and address; (P)
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (fem) (pol) (See 脇付) word used after an addressee's name in a formal letter
机下;几下[きか, kika] (n) (1) word of respect added to the addressee's name on a letter; (2) under the desk
案下[あんか, anka] (n) under the table; word of respect added to the addressee's name on a letter
清穆[せいぼく, seiboku] (n,adj-no) gentle and pure (used in letters to celebrate the health and happiness of the addressee)
相手[あいて, aite] (n) (1) companion; partner; company; (2) other party; addressee; (3) opponent (sports, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR

addressee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รับ[n. exp.] (phū rap) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee FR: destinataire [m] ; bénéficiaire [m] ; accepteur [m]
ผู้รับจดหมาย [n. exp.] (phū rap jot) EN: addressee FR: destinataire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า addressee
Back to top