ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

additive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *additive*, -additive-

additive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
additive (adj.) ซึ่งเพิ่มเข้าไป Syn. be added
additive (n.) สิ่งที่เพิ่มเข้าไป
English-Thai: HOPE Dictionary
additive(แอด' ดิทิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะหรือเกิดจากการเพิ่มหรือบวก,ซึ่งเพิ่มหรือบวก -n. สิ่ง ที่เพิ่มเข้าไป, Syn. cumulative)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
additiveสารเติมแต่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Nelson, we matched the additive in your station's fuel to gasoline we found in a black Escalade.คุณเนลสัน เราได้เทียบส่วนประกอบน้ำมันและมันตรงกับปั๊มของคุณ น้ำมันที่เราได้จากรถเอสคาเลดสีดำ
Okay, so here is a additive stereolithograph that I borrowed from Archeology.เอาล่ะ ตรงนี้ เครื่องสเตอริโอไลโตกราฟฟี่ ที่ทำเพิ่มขึ้นมา ที่ฉันยืมมาจากแผนกโบราณคดี
Where the additive formula went wrong, where my initial projections failed.เมื่อสูตรที่เพิ่มเข้าไป เกินผิดปกติ เมื่อสิ่งที่วางแผนเริ่มต้นไว้ ล้มเหลว
The food additive that I've introduced into the Turducken has a near-100% rate of effectiveness.สารเจือปนในอาหาร ที่ผมได้แนะนำ อยู่ในไก่งวงสอดไส้มีประสิทธิภาพในอัตรา เกือบร้อยเปอร์เซนต์
You are aware that your little additive has side effects, yes?นายรู้ว่า พวกสารปรุงแต่งนั่น มีผลข้างเคียง ใช่มั้ย?
Our additive kills the wolves, too... the shifters, and those disgusting little things that eat corpses.สารปรุงแต่งของเราก็ฆ่า พวกมนุษย์หมาป่าด้วย พวกแปลงร่างแล้วก็พวก น่าขยะแขยงนั่น มันกินซากศพ
Charles Kettering of General Motors found that tetraethyl lead could be marketed as an anti-knock additive to gasoline.พบว่าสารตะกั่ว เทระเอทิล อาจจะมีการวางตลาด เป็นป้องกันเคาะสารเติมแต่ง กับน้ำมันเบนซิน
Additive 3.0 targets only the characteristics we want to breed out.ถูกทำให้เจือจางลงนิดหน่อย เพื่อให้มีผลในระยะยาว สารเร่งคุณภาพ 3.0 คัดเลือกเฉพาะลักษณะพิเศษ ที่เราต้องการจะขยายพันธุ์ออกไป
Food additives. It's food additives.อาหารเป็นพิษ, อาหารเป็นพิษแหง ๆ
And using foods additives, We induce the chemical pregnancy.และใช้การให้สารอาหาร เราทำให้เกิดการตั้งครรภ์เทียม
I know it's illegal! There's no additives or preservatives in it.ฉันรู้ว่ามันผิด แต่นี่ไม่ได้ใส่สารกันบูด
Well, Miami's gasoline comes from the same central distribution point, individual stations, they add unique additives.แต่ น้ำมันในไมอามี่มาจากแหล่งกระจายน้ำมันกลางเดียวกัน แต่ละสถานี เขาก็จะเพิ่มตัวประกอบเฉพาะของแต่ละที่เอง

additive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堆垒数论[duī lěi shù lùn, ㄉㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄕㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 堆垒数论 / 堆壘數論] additive number theory (math.)
黄原胶[huáng yuán jiāo, ㄏㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, 黄原胶 / 黃原膠] xanthan; xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener)
助剂[zhù jì, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ, 助剂 / 助劑] additive; reagent
外加剂[wài jiā jì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, 外加剂 / 外加劑] additive
添加剂[tiān jiā jì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, 添加剂 / 添加劑] additive; food additive
相加性的[xiāng jiā xìng de, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙, 相加性的] additive
甜味剂[tián wèi jì, ㄊㄧㄢˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 甜味剂 / 甜味劑] sweetener (food additive)

additive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入浴剤[にゅうよくざい, nyuuyokuzai] (n) bathing powder; bathwater additive
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくガウスざつおん, kahouseihakushoku gausu zatsuon] (n) {comp} AWGN; additive white gaussian noise
加法混色[かほうこんしょく, kahoukonshoku] (n) additive mixture of colors; additive mixture of colours
味の素[あじのもと, ajinomoto] (n) (1) {food} monosodium glutamate (brand name); MSG; (2) Ajinomoto (Japanese food additive company); (P)
添加剤供給[てんかざいきょうきゅう, tenkazaikyoukyuu] (n) additive supply
化学添加物[かがくてんかぶつ, kagakutenkabutsu] (n) (See 食品添加物) chemical additives
添加物[てんかぶつ(P);てんかもの, tenkabutsu (P); tenkamono] (n) addition; additive; appendix; (P)
無添加[むてんか, mutenka] (adj-no) (See 添加) additive-free
着味[ちゃくみ, chakumi] (n) seasoning (esp. in food industry with additives); flavoring
食品添加物[しょくひんてんかぶつ, shokuhintenkabutsu] (n) food additive; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise

additive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันการบวก[n. exp.] (fangchan kā) EN: additive function FR: fonction additive [f]
ฟังก์ชันเซตการบวก[n. exp.] (fangchan se) EN: additive set function FR:
หัวเชื้อน้ำมัน[n. exp.] (hūa cheūa n) EN: fuel additive FR:
หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง[n. exp.] (hūa cheūa n) EN: oil additive FR:
สารเจือปนในอาหาร[n. exp.] (sān jeūapon) EN: food additive FR: additif alimentaire [m]
สารเติมแต่งอาหาร[n. exp.] (sān toēm ta) EN: food additive FR:
สีผสมอาหาร[n. exp.] (sī phasom ā) EN: food colouring ; food coloring ; color additive FR: colorant alimentaire [m]
สมบัติการบวก[n. exp.] (sombat kān ) EN: additive property FR: propriété de l'addition [f]
ตัวผกผันการบวก[n. exp.] (tūa phokpha) EN: additive inverse FR:
วัตถุเจือปน[n. exp.] (watthu jeūa) EN: additive FR: addiditf [m]
วัตถุเจือปนอาหาร[n. exp.] (watthu jeūa) EN: food additive FR: additif alimentaire [m]

additive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusatzsteuer {f}add on tax; additive tax
Dotiersubstanz {m}dope additive
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า additive
Back to top