ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

add up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *add up*, -add up-

add up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
add up (phrv.) ทำให้รวมกัน
add up (phrv.) น่าเชื่อถือ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าจะเป็นจริง, สมเหตุสมผล
add up to (phrv.) รวมกันเป็น See also: รวมแล้วคือ Syn. amount to, come to
add up to (phrv.) เทียบเท่า See also: เท่ากับ, หมายถึง Syn. amount to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวบยอด (v.) add up See also: sum up
รวมยอด (v.) add up See also: sum up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now I shall have to start all over again. Here, add up these figures.ทีนี้ฉันต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง นี่ บวกตัวเลขพวกนี้
And if every one of those pikers comes through, it could add up to a lot of money.ถ้าพวกเพื่อนๆ ไต้เห็นล่ะก็ ..ฉันจะไต้เงินอีกเยอะเลย
Find an odd three-digit number whose digits add up to 1 2.เลขโดด 3 ตัว ที่บวกกันได้ 12
All these add up to about 1 hundred million yen. This can't be.นี่นายวางแผนจะซื้อฉันด้วยของพวกนี้สินะ?
Plus the tangerine juice add up to 70 thousand won.ถ้าเป็นน้ำส้มคั้นจะเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับ 70 ล้านวอน
That add up to years.หลายเดือนรวมกันเป็นปีน่ะ
You think all those things add up to this, rush?คุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น รวมถึงเรื่องนี้ , รัส?
Nothing we find is going to add up to what's missing.ไม่มีอะไรที่เราพบ จะเพิ่มส่วนที่หายไป
Little ones that add up to big ones that create who you are.โอกาสเล็กๆที่จะสร้างให้เธอ เป็นอย่างที่เราเป็น
I've got the bits and pieces that add up to at least 15 cycles.-ผมเจอ ร่างของคนที่ถูกหันเป็นชินเล็กชิ้นน้ย ที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 15 รอบ
And if you add up these numbers, you arrive at 137--และถ้าคุณบวก ตัวเลขชุดนี้เข้าไป คุณจะได้ 137--
Lady, this don't add up for squat.คุณผู้หญิง นี่มันไม่ได้อะไรเลยนะ

add up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三个臭皮匠,合成一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, 三个臭皮匠,合成一个诸葛亮 / 三個臭皮匠,合成一個諸葛亮] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (成语 saw); fig. collective wisdom

add up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P)
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)

add up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: total ; add up ; add together ; sum up FR: ajouter ; totaliser ; globaliser
รวมทั้งหมด[v.] (rūam thangm) EN: total ; add up ; amount ; come altogether to FR:
รวมยอด[v. exp.] (rūam yøt) EN: add up ; sum up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า add up
Back to top