ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adaptability-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adaptability, *adaptability*,

-adaptability- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) elasticity; resilience; flexibility; adaptability
適合性[てきごうせい, tekigousei] (n) compatibility; conformance; fitness; adaptability

-adaptability- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสามารถในการปรับตัว[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: adaptability FR: adaptabilité [f]
ความยืดหยุ่น[n.] (khwām yeūty) EN: flexibility ; elasticity ; adaptability FR: élasticité [f] ; flexibilité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adaptability-
Back to top