ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

actinology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *actinology*, -actinology-

actinology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
actinology (n.) วิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวกับรังสีของแสงและปฏิกิริยาของแสง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า actinology
Back to top