ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acceptation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acceptation*, -acceptation-

acceptation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acceptation (n.) ความหมาย (ของคำหรือวลี) ที่เป็นที่ยอมรับทั่วกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
English-Thai: Nontri Dictionary
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ

acceptation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f] ; approbation [f] ; acceptation [f]
การอนุมัติวงเงินกู้[n. exp.] (kān anumat ) EN: loan approval FR: acceptation d'une ligne de crédit [f]
การยอมรับ[n.] (kān yøm rap) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission ; recognition FR: acceptation [f] ; admission [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acceptation
Back to top