ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accelerator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accelerator*, -accelerator-

accelerator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accelerator (n.) คันเร่ง
accelerator (n.) ตัวเร่ง Syn. atomic accelerator
English-Thai: HOPE Dictionary
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
English-Thai: Nontri Dictionary
accelerator(n) คันเร่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accelerator๑. ผู้เร่ง, ตัวเร่ง๒. ประสาทเร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คันเร่ง (n.) accelerator See also: gas pedal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gear in. Accelerator down.เร่งลง รองเท้าที่ดีที่สุด
Some believe the rings function as some sort of an accelerator or something sending its energy into the pod making it rocket away at near light speed.บางคนเชื่อว่าแหวน ทำงานเป็นบางส่วน การเรียงลำดับของคัน เร่งหรือบางสิ่งบางอย่าง ส่งพลังงานเข้าไปในฝัก
The particle accelerator leads to the runway. Take care of my daughter.เครื่องบินอนุภาคจะนำไปที่รันเวย์
He was thrilled. The accelerator performed flawlessly.ท่านตื่นเต้น กับเครื่องเร่งอนุภาพทำงานได้อย่างดี
Standing in front of you are Delta-6 Accelerator suits.ที่ยืนอยู่ตรงหน้านายมันคือชุดเร่งความเร็ว เดลต้า 6
I am the director of the National Linear Accelerator Project.โครงการเครื่องเร่งอนุภาค เชิงเส้นแห่งชาติ
The accelerator should never create antimatter.Accelerator ไม่ได้สร้าง เพื่อสร้าง antimaterie.
Do you think a particle accelerator could have generated some sort of... decoherence wave?คุณคิดว่าเครื่องเร่งอนุภาค สามารถสร้างพลังงาน บางอย่างคล้าย... คลื่นพลังงานแฝง ในแวดล้อมได้หรือไม่?
Theoretically, Frost and his pals ramped up our linear accelerator to such extreme energies that it sent shock waves through the consciousness field and jolted all of humanity's awareness to a different place in space-time... the flash-forward.ตามหลักทฤษฎี ฟรอสท์และเพื่อนๆ ของเขา สร้างเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น ให้กับเรา เพื่อทำให้เกิดพลังงานสุดขั้ว ที่ส่งผลให้เกิดคลื่นกระแทก
I don't know, and they had me install a piece of software into the mainframe to make the accelerator fire on October 6th.ผมไม่รู้ และพวกมันหลอกใช้ผม ติดตั้งชิ้นส่วนซอฟแวร์หนึ่ง เข้าไปในระบบเมนเฟรม เพื่อจุดเครื่องเร่งอนุภาค ในวันที่ 6 ตุลาคม
I was partially inspired to do this by this experiment over here -- the Bevatron Accelerator at the Lawrence Berkeley National Laboratory.โดยการทดลองนี้มากกว่าที่นี่ เบฟาทอน เร่ง ที่อเรนซ์เบิร์กลีย์ห้อง ปฏิบัติการแห่งชาติ
So, a Particle Accelerator works by starting protons going around in a circle in a ring.โดยโปรตอนเริ่มต้นไป รอบ ๆ เป็นวงกลมในแหวน และเวลาที่พวกเขา ไปรอบ ๆ ทุกคน

accelerator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加速器[jiā sù qì, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 加速器] accelerator (computing); particle accelerator
油门[yóu mén, ㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, 油门 / 油門] accelerator (pedal); gas pedal; throttle
气门[qì mén, ㄑㄧˋ ㄇㄣˊ, 气门 / 氣門] valve (esp. tire valve); accelerator (obsolete term for 油門|油门); stigma (zool.); spiracle
回旋加速器[huí xuán jiā sù qì, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 回旋加速器] cyclotron (particle accelerator)
直线加速器[zhí xiàn jiā sù qì, ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 直线加速器 / 直線加速器] linear accelerator
直线性加速器[zhí xiàn xìng jiā sù qì, ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 直线性加速器 / 直線性加速器] linear accelerator
粒子加速器[lì zǐ jiā sù qì, ㄌㄧˋ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 粒子加速器] particle accelerator
视窗加速器[shì chuāng jiā sù qì, ㄕˋ ㄔㄨㄤ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 视窗加速器 / 視窗加速器] Windows accelerator

accelerator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセラレータ;アクセレレーター;アクセラレーター;アクセルレータ[, akuserare-ta ; akuserere-ta-; akuserare-ta-; akuserure-ta] (n) (See アクセル・1) accelerator
アクセラレータカード[, akuserare-taka-do] (n) {comp} accelerator card
アクセルペダル[, akuserupedaru] (n) accelerator pedal; gas pedal; throttle pedal
ウィンドウアクセラレータボード[, uindouakuserare-tabo-do] (exp) {comp} Windows accelerator board
ウィンドウズアクセラレータ[, uindouzuakuserare-ta] (n) {comp} Windows accelerator
グラフィックアクセラレータ[, gurafikkuakuserare-ta] (n) {comp} graphics accelerator
グラフィックスアクセラレータ[, gurafikkusuakuserare-ta] (n) {comp} graphics accelerator
リニアアクセレレーター[, riniaakuserere-ta-] (n) linear accelerator
衝突型加速器[しょうとつがたかそくき, shoutotsugatakasokuki] (n) colliding-beam accelerator; (particle) collider accelerator
アクセル[, akuseru] (n) (1) (abbr) (See アクセラレータ) accelerator; (2) (abbr) (See アクセルジャンプ) Axel (figure skating jump); axel; (P)
加速[かそく, kasoku] (n,vs) (1) acceleration; speed up; (adj-f) (2) accelerator; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator
グラフィックアクセラレータ[ぐらふぃっくあくせられーた, gurafikkuakuserare-ta] graphics accelerator
浮動小数点演算アクセラレータ[ふどうしょうすうてねんざんアクセラレータ, fudoushousuutenenzan akuserare-ta] Floating-Point Accelerator

accelerator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันเร่ง[n. exp.] (khanreng) EN: accelerator pedal ; accelerator ; gas pedal (Am.) FR: pédale d'accélérateur [f] ; accélérateur [m] ; champignon [m] (fam.)
คันเร่งน้ำมัน[n.] (khanreng nā) EN: accelerator (of a vehicle) FR: accélérateur [m]
เครื่องเร่ง[n. exp.] (khreūang re) EN: accelerator FR: accélérateur [m]
เครื่องเร่งอนุภาค[n. exp.] (khreūang re) EN: particle accelerator FR: accélérateur de particules [m]
แป้นเหยียบคันเร่ง[n. exp.] (paen yīep k) EN: accelerator pedal ; accelerator ; gas pedal (Am.) FR: pédale d'accélérateur [f] ; accélérateur [m] ; champignon [m] (fam.)
ที่เร่ง[n.] (thī rēng) EN: accelerator FR: accélérateur [m]
ที่เร่งน้ำมัน[n.] (thī rēng nā) EN: accelerator (of a vehicle) FR: accélérateur [m]
ตัวเร่ง[n. exp.] (tūa reng) EN: accelerator ; catalyst FR: catalyseur [m]
เหยียบคันเร่ง[v. exp.] (yīep khanre) EN: step on the gas ; step on the accelerator ; press the accelerator FR: appuyer sur l'accélérateur ; appuyer sur le champignon

accelerator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teilchenbeschleuniger {m} [phys.]particle accelerator
Gaspedal {n} [auto]accelerator (pedal)
Linearbeschleuniger {m} [phys.]linear accelerator; linac

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accelerator
Back to top