ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abortionist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abortionist*, -abortionist-

abortionist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abortionist (n.) ผู้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abortionistนักรีดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

abortionist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堕胎医[だたいい, dataii] (n) abortionist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abortionist
Back to top