ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abortion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abortion*, -abortion-

abortion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abortion (n.) การทำแท้ง See also: การแท้งลูก
abortion (n.) การยกเลิก
abortion (n.) ความล้มเหลว See also: ความไม่สำเร็จ, ความไม่สามารถไปถึงจุดมุ่งหมาย Syn. failure, disaster
abortionist (n.) ผู้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
English-Thai: Nontri Dictionary
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abortion๑. การแท้ง๒. การทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion, artificial] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortionistนักรีดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortionการทำแท้ง, แท้ง, การทำให้แท้ง, การแท้ง, การแท้งบุตร, แท้ง, การแท้งบุตร [การแพทย์]
Abortion, Legalisedทำแท้งถูกต้องตามกฏหมาย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, it's wrong to kill an abortion doctor.แน่นอนมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่จะฆ่าหมอทำแท้ง
Acne, abortion alcoholism, anorexia...Acne, abortion alcoholism, anorexia...
Um, you know, there's the damage from the abortion that wasn't handled properly,อ้อ.. คุณรู้หรือเปล่าว่า มดลูกเธอไม่ดี จากการทำแท้งมันไม่ใช่ภาวะอุดตัน ท่อรังไข่
Unless the guy was performing an abortion with a shotgun...มันไม่ใช่จากการทำแท้ง,เธอเป็นหลังจากนั้น แฟนหนุ่มของเธอใช้ถุงยางอนามัย
Like you know what an abortion is.เหมือนแม่รู้ดีนะว่าการไม่ได้เกิดเป็นไง
I had an abortion at six weeks. It was never a baby.ฉันทำแท้งหกอาทิตย์ที่แล้ว ไม่มีเด็กอีกต่อไป
April, a normal woman, a normal sane mother doesn't buy a piece of rubber tubing to give herself an abortion so she can live out some kind of a goddamn fantasy.เดือนเมษายนเป็นผู้หญิงปกติแม่มีสติปกติ ไม่ได้ซื้อชิ้นส่วนของท่อยางที่จะให้ตัวเองทำแท้ง เพื่อให้เธอสามารถมีชีวิตอยู่ออกชนิดของจินตนาการ goddamn บาง
I think it's a simple case of wanting to be a man again after all that abortion business.ฉันคิดว่ามันเป็นกรณีที่เรียบง่ายของความต้องการที่จะเป็นคนอีกครั้ง หลังจากที่ทุกธุรกิจทำแท้งว่า
And here's your abortion pills.และนี่คือยาทำแท้งของคุณ
I'm not getting an abortion today, that much I know.แต่ที่รู้คือจะไม่ทำแท้งวันนี้แน่
I am a Catholic whore, currently enjoying congress out of wedlock with my black Jewish boyfriend... who works in a military abortion clinic.ผมเป็นโสเภณีคาทอลิกที่รักการมีเพศสัมพันธ์ กับเพื่อนชายผิวดำชาวยิว... ที่ทำงานในคลินิกทำแท้งของทหาร
You want me to have an abortion.คุณอยากให้ฉันไปทำแท้ง

abortion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工流产[rén gōng liú chǎn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ, 人工流产 / 人工流產] abortion

abortion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人工中絶[じんこうちゅうぜつ, jinkouchuuzetsu] (n) (abbr) (See 人工妊娠中絶) abortion
人工妊娠中絶[じんこうにんしんちゅうぜつ, jinkouninshinchuuzetsu] (n) abortion
人工流産[じんこうりゅうざん, jinkouryuuzan] (n) abortion
堕胎罪[だたいざい, dataizai] (n) an illegal abortion
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n,adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P)
切迫流産[せっぱくりゅうざん, seppakuryuuzan] (n) threatened abortion; imminent abortion; threatened miscarriage; imminent miscarriage
堕胎[だたい, datai] (n,vs) abortion; feticide; (P)
堕胎医[だたいい, dataii] (n) abortionist
妊娠中絶[にんしんちゅうぜつ, ninshinchuuzetsu] (n) abortion; pregnancy termination
流産[りゅうざん, ryuuzan] (n,vs,adj-no) miscarriage; (spontaneous) abortion; abortive birth

abortion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การรีดลูก[n.] (kān rītlūk) EN: illegal abortion ; criminal abortion FR: avortement illégal [m]
การแท้ง[n.] (kān thaēng) EN: abortion ; miscarriage FR: avortement [m] ; fausse couche [f]
การแท้งลูก[n. exp.] (kān thaēng ) EN: abortion FR: avortement [m]
การทำแท้ง[n.] (kān thamtha) EN: abortion FR: avortement [m]
การทำแท้งผิดกฎหมาย[n. exp.] (kān thamtha) EN: illegal abortion ; criminal abortion FR: avortement illégal [m]
รีดลูก[v.] (rītlūk) EN: have an abortion FR: avorter
แท้ง[v.] (thaēng) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion FR: avorter ; faire une fausse couche
ทำแท้ง[v.] (thamthaēng) EN: abort ; have an abortion FR: avorter

abortion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antiabtreibungskampagne {f}anti-abortion campaign

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abortion
Back to top