ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aboriginal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aboriginal*, -aboriginal-

aboriginal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aboriginal (adj.) ที่อยู่มาดั้งเดิม See also: ที่อยู่มาตั้งแต่แรก Syn. indigenous, first
English-Thai: HOPE Dictionary
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
English-Thai: Nontri Dictionary
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aboriginalพื้นเมืองดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's an aboriginal horde out there massing for an attack.พวกป่าเถื่อนกำลังรวบรวมกำลัง เตรียมการโจมตีเรา
A lot of aboriginal cultures will lick a frog before they go on a hunt.สังคมโบราณหลายแห่งเลียกบ ก่อนออกล่า
You know your aboriginal art.คุณรู้จักงานศิลปะ aboriginal
But the Aboriginal people of Australia saw a pattern in the darkness running through the Milky Way.แต่คนพื้นเมืองของออสเตรเลีย เห็นรูปแบบในความมืด วิ่งผ่านทางช้างเผือก
Captain James Cook's ship ran aground off the coast of Australia, and he led a party into the country and they met the Aboriginal people.เรือกัปตันเจมส์คุกของเกยตื้น นอกชายฝั่งของออสเตรเลีย และเขานำบุคคลที่เข้ามาใน ประเทศและพวกเขาได้พบกับคนพื้นเมือง
It was, like, me and some Aboriginals. It was really Jewish.มันทำให้เหมือนฉันเหมือนคนยิวล่ะ
I ran into a group of Aboriginals who were able to point me in the right direction.ผมต้องไปคุยกับพวกชนเผาส์อะบอรีจิ้น พวกเขาสามารถชี้จุดที่คุณจะต้องผ่านในการเดินทางได้แม่นยำ

aboriginal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土著[tǔ zhù, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ, 土著] aboriginal
土著人[tǔ zhù rén, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ, 土著人] aboriginal

aboriginal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アボリジニ語[アボリジニご, aborijini go] (n) Aboriginal languages (of Australia)
ウーメラ;ウメラ[, u-mera ; umera] (n) woomera; womera; Australian aboriginal spear throwing implement
オーストラリア諸語[オーストラリアしょご, o-sutoraria shogo] (n) (See アボリジニ語) Aboriginal languages (of Australia)
ファーストネーション[, fa-sutone-shon] (n) First Nations (i.e. non-Inuit or Metis aboriginal peoples in Canada)
蛮人;蕃人[ばんじん, banjin] (n) savage; barbarian; aboriginal
原住民[げんじゅうみん, genjuumin] (n) (sens) (See 先住民) native people; aboriginal; (P)
土着[どちゃく, dochaku] (n,adj-no) aboriginal; indigenous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aboriginal
Back to top