ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ablution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ablution*, -ablution-

ablution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ablution (n.) การชำระล้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
ablution(แอบลู' เชิน) n. การชำระล้าง,การลงสรง, Syn. bathing,bath, washing
English-Thai: Nontri Dictionary
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ablutionการชะล้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps I am a little overhasty with my morning ablutions...บางทีเมื่อเช้าฉันอาจจะรีบร้อนแต่งตัวไปซะหน่อย...
I'll leave you to your nighttime ablutions.ดี ผมจะปล่อย ให้คุณอาบน้ำ ก่อนเข้านอน

ablution ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
澡罐[zǎo guàn, ㄗㄠˇ ㄍㄨㄢˋ, 澡罐] tub (used for ablutions in a monastery)

ablution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寒垢離[かんごり, kangori] (n) cold-water ablutions performed in winter
水垢離[みずごり, mizugori] (n) cold-water ablutions

ablution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำระ[v.] (chamra) EN: wash ; clean ; have an ablution FR: nettoyer ; laver ; épurer
การชำระล้าง[n. exp.] (kān chamra ) EN: ablution FR: ablutions [fpl] (vx)
สนาน[n.] (sanān) EN: ablution ; bathing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ablution
Back to top