ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abetment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abetment*, -abetment-

abetment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abetment (n.) การให้กำลังใจ Syn. encouragement
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abetmentการยุยงให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

abetment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
教唆扇動;教唆煽動[きょうさせんどう, kyousasendou] (n,vs) instigation and abetment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abetment
Back to top