ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abed*, -abed-

abed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abed (adv.) บนเตียง
English-Thai: HOPE Dictionary
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
English-Thai: Nontri Dictionary
abed(adv) อยู่บนเตียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, not mine, actually. I think Abed took out a page on Craigslist.ที่จริงแล้วผมไม่ ผมว่าอาเบดทำลามปามใหญ่แล้ว
I agree with Abed that tonight has been very special.ผมมีนัดอาหารค่ำกับบริตต้า บริตต้า?
But abed is an adult and a u.s. citizen.แต่อาเบดเป็นผู้ใหญ่แล้ว และก็เป็นพลเมืองอเมริกัน
I gave Abed my shirt because I'm not selfish, which is something you'll discover while we are working on this.ผมให้เสื้ออาเบดไป เพราะผมไม่เห็นแก่ตัว ซึ่งคุณก็คงจะได้รู้เมื่อคุณได้ทำงานนี้คู่กับผม
Me and abed played this video game.ผมกับอาเบดเล่นวิดีโอเกมกัน
Because you're, like, my favorite friend, so-- [laughing] - girlfriend, girlfriend. I'm sorry. Abed just made a turtle face.เพราะคุณเป็นเหมือนเพื่อนคนโปรดของผม ดังนั้น... โทษที อาเบดทำหน้าเต่าน่ะ เพื่อช่วยยืนยัน
Oh, I don't know where Abed is.โอ้ ฉันไม่รู้ว่าอาเบดอยู่ที่ไหน
You don't see me saying anything crazy about, uh, Abed and Troy's weird, little relationship.และเธอก็เห็นนี่ว่าฉันไม่พูดอะไรบ้าๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบแปลกๆ ของทรอยกับอาเบด
To know that abed only needs to be himself.เพื่อที่เข้าใจว่าอาเบดแค่ต้องการเป็นตัวของตัวเอง
But if abed is himself, he's gonna die alone.แต่ถ้าอาเบดเป็นตัวของตัวเอง เขาได้ขึ้นคานแน่
Jeff's right-- abed was happy being abed,เจฟพูดถูก อาเบดแฮปปี้อยู่แล้วที่เป็นอาเบด
So does that make abed "brown joey"?แล้วนั่นทำให้อาเบดเป็น "โจอี้สีน้ำตาล" รึเปล่า?

abed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
底栖有孔虫[dǐ qī yǒu kǒng chóng, ㄉㄧˇ ㄑㄧ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, 底栖有孔虫 / 底栖有孔蟲] benthic foramanifera; seabed plankton
海底[hǎi dǐ, ㄏㄞˇ ㄉㄧˇ, 海底] seabed; seafloor; bottom of the ocean

abed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキストラベッド[, ekisutorabeddo] (n) extra bed
ソファーベッド[, sofa-beddo] (n) sofa bed; sofa-bed; sofabed
海底探査[かいていたんさ, kaiteitansa] (n) seabed probe; probe of the ocean floor; submarine prospecting
海洋底[かいようてい, kaiyoutei] (n) ocean floor; sea floor; seabed
調べ出す[しらべだす, shirabedasu] (v5s) to hunt up; to locate; to inquire out
鍋鶴[なべづる;ナベヅル, nabeduru ; nabeduru] (n) (uk) hooded crane (Grus monacha)

abed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาร์เบโดส[n. prop.] (Bābēdōt = B) EN: Barbados FR: Barbade [f]
ก้นทะเล[n. exp.] (kon thalē) EN: seabed ; sea bottom ; bottom of the sea ; depths of the ocean FR: fond de la mer [m] ; grands fonds [mpl]

abed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfalldatum {n}; Freigabedatum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abed
Back to top