ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abattoir

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abattoir*, -abattoir-

abattoir ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abattoir (n.) โรงฆ่าสัตว์ Syn. slaughterhouse
English-Thai: HOPE Dictionary
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abattoir (Fr.)โรงฆ่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abattoirsโรงฆ่าสัตว์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It screams like an abattoir full of retarded children and the night reeks of fornication and bad consciences.กรีดร้องราวกับโรงฆ่าสัตว์ ที่เต็มไปด้วยเด็กปัญญาอ่อน คลุ้งไปด้วยกลิ่นโลกีย์และมโนธรรมอันเลวทราม
You know, our very work shows us that, that those people that call the world an abattoir- a slaughterhouse- they have a point.คุณรู้มั๊ย งานอันหนักหน่วงของเราชี้ให้เห็นว่า คนที่เรียกเรียงโลกใบนี้ว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ พวกเค้ามีเหตุผลให้คิดเช่นนั้น
I checked the abattoir. No sign of the Garuda.ฉันเช็คที่โรงฆ่าสัตว์แล้ว ไม่เห็นการูด้าเลย
The remains were found in an abattoir?ซากศพถูกพบในโรงฆ่าสัตว์(ภาษาฝรั่งเศส)หรอคะ

abattoir ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屠刀[tú dāo, ㄊㄨˊ ㄉㄠ, 屠刀] butcher's knife; abattoir hatchet
屠场[tú chǎng, ㄊㄨˊ ㄔㄤˇ, 屠场 / 屠場] slaughter-house; abattoir
屠宰场[tú zǎi chǎng, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ ㄔㄤˇ, 屠宰场 / 屠宰場] slaughterhouse; abattoir

abattoir ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
屠殺場[とさつじょう, tosatsujou] (n) abattoir
屠畜場従業員[とちくじょうじゅうぎょういん, tochikujoujuugyouin] (n) slaughterhouse worker; abattoir worker
畜殺場[ちくさつば, chikusatsuba] (n) abattoir
屠場[とじょう, tojou] (n) abattoir; slaughterhouse
屠所[としょ, tosho] (n) abattoir; slaughterhouse
屠畜場;と畜場[とちくじょう, tochikujou] (n) abattoir; slaughterhouse

abattoir ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรงฆ่าสัตว์[n. exp.] (rōng khā sa) EN: slaughterhouse ; abattoir ; FR: abattoir [m]
โรงงานฆ่าสัตว์[n. exp.] (rōng-ngān k) EN: slaughterhouse ; abattoir ; FR: abattoir [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abattoir
Back to top