ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panama

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panama*, -panama-

panama ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Panama (n.) ปานามา
Panama (n.) ประเทศปานามา
Panama Canal (n.) คลองปานามา (เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิก)
English-Thai: HOPE Dictionary
panama(แพน'นะมา) n. ประเทศปานามา, See also: Panamanian adj. n.
panama canaln. คลองปานามา
English-Thai: Nontri Dictionary
panama(n) หมวกสาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Panama Canal (Panama)คลองปานามา (ปานามา) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Split the deposit equally between the Macao and the Panama accounts.แยกบัญชีฝากเท่ากัน ระหว่างที่มาเก๊าและปานามานะครับ
I didn't build the Panama Canal in one day.I didn't build the Panama Canal in one day.
I didn't build the Panama Canal, I wasn't president of the United States!I didn't build the Panama Canal, I wasn't president of the United States!
We ain't making it to Panama or Utah.เราคงไปไม่ถึง ปานามา หรือยูทาห์
Miraflores shipping docks, just outside of Panama City.ท่าเรือมิร่า ฟลอเรส นอกเมืองปานามา
I did what they asked me to do- arrest you in panama and hand you over.ฉันทำตามที่พวกมันบอก-- จับแกในปานามา และส่งตัวให้
With the canal, panama is now a breeding ground for international crime.นอกจากคลองแล้ว ที่นี่เป็นแหล่งรวมชองอาชญากรทั่วโลก
PANAMA CITY PANAMA DISTRICT MORGUEเมืองปานามาซิตี้ สถานที่เก็บศพเขตปานามา
Please tell me you didn't come all the way to panama for the water.บอกฉันทีว่าคุณไม่ได้มาปานามา เพื่อดื่มน้ำแก้วเดียวแน่ๆ
This here is a religious country, and I'm willing to bet the good folks down in panama don't take too kindly to rapists and pedophiles.และฉันเอาหัวเป็นประกันเลยนะว่าที่ปานามานี่ ไม่ใจดีกับพวกชอบข่มขืนและพวกชอบรังแกเด็ก
The company wanted you here in panama alive,but framed for murder, and then for some strange reason,you seemed to really care about the fate of this whistler guy, and I got to tell you something,he's really curious about you,too.พวกนั้นต้องการให้แกมาที่ปานามานี่ แล้วมันก็แปลกนะที่อยู่ๆแกก็สนใจวิสท์เลอร์มากมายนัก ฉันขอบอกไว้เลยนะมันก็สนใจแกมากเหมือนกัน
You have 20 minutes to meet me in panama city where we agreed.นายมีเวลา 20 นาทีที่จะพบชั้นที่เมืองพานามาเมื่อเราตกลงกันแล้ว

panama ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴拿马城[Bā ná mǎ Chéng, ㄅㄚ ㄋㄚˊ ㄇㄚˇ ㄔㄥˊ, 巴拿马城 / 巴拿馬城] Panama City
巴拿马运河[Bā ná mǎ Yùn hé, ㄅㄚ ㄋㄚˊ ㄇㄚˇ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, 巴拿马运河 / 巴拿馬運河] Panama Canal
科隆[Kē lóng, ㄎㄜ ㄌㄨㄥˊ, 科隆] Cologne, Germany or Colon, Panama
巴拿马[Bā ná mǎ, ㄅㄚ ㄋㄚˊ ㄇㄚˇ, 巴拿马 / 巴拿馬] Panama

panama ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パナマスペードフィッシュ[, panamasupe-dofisshu] (n) Panama spadefish (Parapsettus panamensis, species of Eastern Pacific spadefish found from the Gulf of California to Peru)
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal)
パナマニアンサージャント;パナミックサージェントメジャー[, panamaniansa-janto ; panamikkusa-jientomeja-] (n) Panamic sergeant major (Abudefduf troschelii); Panama sergeant major; Panamanian sergeant
パナマ帽[パナマぼう, panama bou] (n) panama hat
巴奈馬[ぱなま;パナマ(P), panama ; panama (P)] (n) (uk) Panama; (P)

panama ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลองปานามา[n. prop.] (Khløng Pānā) EN: Panama Canal FR: canal de Panama [m]
คอคอดปานามา[n. prop.] (Khøkhøt Pān) EN: Isthmus of Panama FR:
ปานามา[n. prop.] (Pānāmā) EN: Panama FR: Panama [m]
ปานามา เปเปอร์ส[n. prop.] (Pānāmā Pēpo) EN: Panama Papers FR:
ปานามาซิตี[n. prop.] (Pānāmā Sitī) EN: Panama City FR: Panama City
ประเทศปานามา[n. prop.] (Prathēt Pān) EN: Panama FR: Panama [m]
สาธารณรัฐปานามา[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Republic of Panama FR: République du Panama [f]
เข็มปานามา[n. exp.] (khem Pānāmā) EN: Rondeletia odorata FR: Rondeletia odorata
ไหมปานามา[n. exp.] (mai Pānāmā) EN: jipijapa fiber FR:

panama ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panamatyrann {m} [ornith.]Panama Flycatcher
Panamakanal {m}Panama Canal
Panamaer {m}; Panamaerin
panamaisch {adj}Panamanian

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panama
Back to top