ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oceania

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oceania*, -oceania-

oceania ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Oceania (n.) หมู่เกาะทางแปซิฟิก See also: ได้แก่ Mironesia, Melanesia, Polynesia และเกาะบางส่วนในออสเตรเลียและมาเลย์ Syn. Oceanica
English-Thai: HOPE Dictionary
oceania(โอชีแอน'เนีย,โอชะแอน'นิคะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนกลางและใต้ของ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oceaniaโอเชียเนีย [TU Subject Heading]

oceania ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大洋洲[Dà yáng Zhōu, ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ ㄓㄡ, 大洋洲] Oceania

oceania ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โอเชียเนีย[n. prop.] (Ōchīanīa) EN: Oceania FR: Océanie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oceania
Back to top