ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inuktitut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inuktitut*, -inuktitut-

inuktitut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Inuktitut (n.) ภาษาเอสกิโม Syn. Inuit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inuktitut
Back to top