ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inuktitut*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inuktitut, -inuktitut-

*inuktitut* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Inuktitut (n.) ภาษาเอสกิโม Syn. Inuit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inuktitut*
Back to top