ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

german measles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *german measles*, -german measles-

german measles ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
German measles (n.) โรคหัดเยอรมัน Syn. rubella
German measles (n.) หัดเยอรมัน Syn. rubella
English-Thai: HOPE Dictionary
german measlesหัดเยอรมัน, Syn. rubella
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
German measles; rubellaโรคหัดเยอรมัน, โรคเหือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัดเยอรมัน (n.) German measles See also: rubella Syn. โรคเหือด
หัดเยอรมัน (n.) German measles Syn. โรคหัดเยอรมัน
เหือด (n.) German measles Syn. หัดเยอรมัน, โรคเหือด
โรคหัดเยอรมัน (n.) German measles Syn. เหือด
โรคเหือด (n.) German measles See also: rubella
โรคเหือด (n.) German measles Syn. หัดเยอรมัน

german measles ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德国麻疹[Dé guó má zhěn, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ, 德国麻疹 / 德國麻疹] German measles; rubella

german measles ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
風疹[ふうしん, fuushin] (n) rubella; German measles
三日ばしか;三日麻疹[みっかばしか, mikkabashika] (n) (col) (See 風疹) rubella; German measles; three day measles

german measles ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหือด[n.] (heūat) EN: German measles FR: rubéole [f]
โรคหัดเยอรมัน[n. exp.] (rōk hat Yoē) EN: German measles ; rubella FR: rubéole [f] ; rougeole allemande [f] ; rougeole des trois jours [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า german measles
Back to top