ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

canadian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *canadian*, -canadian-

canadian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Canadian (n.) ชาวแคนาดา
Canadian (adj.) ที่เกี่ยวกับประเทศแคนาดา
English-Thai: HOPE Dictionary
canadian(คะเน'เดียน) adj.,n. (เกี่ยว) กับแคนาดา (คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canadian dollarดอลลาร์แคนาดา [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ham sand, Miracle Whip, Canadian on the side.แฮม, วิปครีมมิราเคิล มีเครื่องเคียงด้วยนะ สเต๊คสุกปานกลาง
I talked to my guy at Lyndon Pharmaceutical, that Canadian firm.ฉันไปคุยกับบริษัทยาลินดอน จากแคนาดาแล้ว
Now, Canadian travel says he flew to Montreal, 9 days ago.เจ้าหน้าที่แคนาดาแจ้งมาว่า เขาบินจากมอนเทรียล 9 วันที่แล้ว
British and Canadian troops disembarked on a small beach in the North of F-F.ทหารอังกฤษและแคนาดา เข้ายึดหาดทางเหนือ ของ ฝะ - ฝ.
We have last year's North American champion and holder of the Canadian cup,เรามีปีที่แล้ว แชมป์ทวีปอเมริกาเหนือ และผู้ถือ จากถ้วยแคนาดา
Your Highness, they've crossed the Canadian border.ท่านประมุขพวกเขาข้ามพรมแดนคานาดาแล้ว
Hey! Anyone want to take a call from the Canadian Mounties? Ybarra?นี่มีใครอยากไปตามคดีที่ภูเขา แคแนเดียวมั้ย
Do you work at the Canadian intelligence?เป็นสายลับจากแคนนาดาใช่มั้ย
Yes, okay? Yes, I took the Canadian passport.ใช่ ตกลง ผมเอาพาสปอร์ตแคนาดามา
Was. We chased her all the way to the Canadian border the other night.เคยอยู่ เมื่อคืนก่อนพวกเราไล่ล่ามันไปถึงชายแดนแคนนาดา
Get out or i will kick your ass back to the canadian border! ow!ออกไปเลยนะ ไม่งั้นฉันจะเตะตูดคุณเด้งกลับไปชายแดนแคนาดาเลย
And the royal canadian mounted police are requesting our help?แล้วตำรวจลาดตระเวนแคนาดาก็ขอความช่วยเหลือจากพวกเราหรือ

canadian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大山[dà shān, ㄉㄚˋ ㄕㄢ, 大山] Dashan, Canadian celebrity in China
加拿大皇家护[Jiā ná dà Huáng jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄋㄚˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, 加拿大皇家护 / 加拿大皇家護] HMCS (Her Majesty's Canadian Ship); prefix for Canadian Navy Vessels

canadian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution)
カナダ人[カナダじん, kanada jin] (n) Canadian (person)
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms
カナディアン[, kanadeian] (n,adj-no) Canadian
カナディアンカヌー[, kanadeiankanu-] (n) Canadian canoe
カナディアンベーコン[, kanadeianbe-kon] (n) Canadian bacon
ジャパカナ[, japakana] (n) (See ジャパニーズカナディアン) Japanese Canadian
ジャパニーズカナディアン[, japani-zukanadeian] (n) Japanese Canadian
権利と自由のカナダ憲章[けんりとじゆうのカナダけんしょう, kenritojiyuuno kanada kenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms
ビクトリア女王誕生日[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday)
フレンチカナディアン[, furenchikanadeian] (n) French-Canadian

canadian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชายชาวแคนาดา[n. prop.] (chāi chāo K) EN: Canadian FR: Canadien [m]
ลิงซ์แคนาดา[n. exp.] (ling Khaēnā) EN: Canada lynx ; Canadian lynx FR:

canadian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanadier {m} (Boot)Canadian (canoe)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า canadian
Back to top