ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-youthful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น youthful, *youthful*,

-youthful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pulsating with youthful energy, while at the same time exuding a passionate sense of civic pride.และดูลื่นไหลไปกับพลังแห่งเยาว์วัย ในคราวเดียวกัน เหมือนกับความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง มันไหลซึมออกมาด้วยอารมณ์หลงไหล
This is about showing the world your youthful exuberance, and your unabashed commitment to higher learning, and having fun while you're doing it, which is where the naked part comes in.นี่เป็นการแสดงให้โลกเห็น ถึงความสมบูรณ์ของวัยเยาว์ และความใจกล้า และความสนุกสานที่ได้ทำมัน
The flower and the rain and the obsessing over her youthful zeal?ดอกไม้กับสายฝน และความหลงใหลในความเผ็ดร้อนของวัยสาว
When I at last noticed, my heart had already become hard from the gradual loss of its youthful vitality.รู้สึกตัวอีกที หัวใจของผมก็ด้านชา ปราศจากความรู้สึกวัยเด็ก
The unsub's always been troubled, Garcia, so look for youthful offenders who would have fit into the sociopathic triad.ที่เขียนโดยสามีที่รอดชีวิต คนร้ายมักจะก่อปัญหาอยู่เสมอ, การ์เซีย, ดูเยาวชนที่กระทำผิดที่มี พฤติกรรมต่อต้านสังคม
If it is, how would we even recognize this youthful twin?ถ้ามันเป็นวิธีการที่จะให้เราได้รับรู้คู่ อ่อนเยาว์นี้หรือไม่?
Yes, I find your, uh, youthful brand of earnestness quite refreshing.คุณฉลาด มีความมุ่งมั่น และยังสดอยู่มาก
Like anyone his age, he's had a few youthful indiscretions.เหมือนกับทุกคนในวัยเดียวกับเขา เขาเคยประมาทตอนยังเด็ก
We need the illusion of a youthful jawline.เราต้องการพรางตาตรงส่วนกรามให้ดูเด็ก
It's like a diagnosis of youthful dreams of love.มันก็เหมือนกับการวินิจฉัย ความฝันอ่อนเยาว์ของความรัก
Your youthful transgressions. What were the charges again?การล่วงละเมิดผู้เยาว์ คราวนี้จะถูกตั้งข้อหาอะไรอีกล่ะ?

-youthful- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝气蓬勃[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 朝气蓬勃 / 朝氣蓬勃] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark

-youthful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls)
客気[かっき, kakki] (n) youthful ardor; rashness
年少客気[ねんしょうかっき, nenshoukakki] (n,adj-no) (See 青年客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet
若やか[わかやか, wakayaka] (adj-na) youthful
若気[わかげ, wakage] (n) youthful impetuosity; youthful vitality
血気盛り[けっきざかり, kekkizakari] (adj-na) youthful vigor; youthful vigour
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
青春時代[せいしゅんじだい, seishunjidai] (n) one's youth; one's youthful days (years); the flower of one's youth; the springtime of one's life

-youthful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young FR: adolescent ; jeune
หนุ่ม[adj.] (num) EN: young ; adolescent ; youthful ; juvenile ; boyish FR: jeune ; adolescent ; juvénile ; pubère
รุ่น[adj.] (run) EN: young ; adolescent ; growing up ; youthful ; budding ; juvenile ; immature ; budding FR: adolescent ; jeune ; juvénile
สาว[adj.] (sāo) EN: young ; adolescent ; juvenile ; youthful FR: jeune

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -youthful-
Back to top