ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-yearn-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น yearn, *yearn*,

-yearn- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll bet all of you, like me yearn for just one story that isn't about unveiling layer after layer of human weakness.แล้วก้อที่สำคัญเลย ต้องมี นักข่าว เข้าประเด็นเลยดีกว่า มียักข่าวของ มันเดย์โซล ที่แบบว่า..
Does she have the right to yearn for, and to write a new ending to her own love story?จะหวังความคุ้มครองในชีวิตใหม่ได้มั้ย เธอมีสิทธิที่จะปรารถนาและเขียน... ตอนจบใหม่ให้ความรักของเธอมั้ย
There are children all over the world who yearn for their mothers.เด็กทุกคนในโลกก็ร้องเรียกหาแม่กันทั้งนั้น
When the sun shines through the windows, I yearn for you.เมื่อพระอาทิตย์ฉายแสงผ่านพ้นหน้าต่าง ชั้นหวนหาเธอ
In truth, they yearn for the bondage of social order, rigid laws, materialism.ในความจริง พวกเขากระหายอยากจองจำ ต่อสังคมอื่น กฏหมายเคร่งครัด วัตถุนิยม
Causing those who yearn for familyผลักดันให้คนที่อยากมีครอบครัว
We all yearn for reconciliation, for catharsis.เราทุกคนโหยหาความปรองดองสำหรับถ่าย
This is what I yearn for. This is real.คุณค่าที่ฉันคู่ควร และเป็นมันเรื่องจริง
Love must be... the more you try to forget, the more you remember and yearn for it.ยิ่งคุณพยายามลืม, ยิ่งจดจำและโหยหามัน.
I still only love you and yearn for you.ฉันยังคงรักคุณและถวิลหาแต่คุณ
I still only love you and yearn for you.ฉันยังคงรักและโหยหาแต่คุณ
I still only love you and yearn for you.แต่ฉันยังจะรักเพียงเธอ ปรารถนาจะรักแต่เธอเท่านั้น

-yearn- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乞い願わくは;希わくは;冀わくは;庶幾わくは[こいねがわくは, koinegawakuha] (exp,adv) I pray in earnest that; I beg that; I yearn that
哀慕[あいぼ, aibo] (n) cherish the memory of; yearn for
恋い慕う;恋慕う[こいしたう, koishitau] (v5u,vt) to miss; to yearn for
恋い焦がれる;恋焦がれる;恋こがれる[こいこがれる, koikogareru] (v1) to yearn for; to be deeply in love with
恋しがる[こいしがる, koishigaru] (v5r) to yearn for; to miss
慕う[したう, shitau] (v5u,vt) to yearn for; to miss; to adore; to love dearly; (P)
憧れる(P);憬れる;憧憬れる[あこがれる, akogareru] (v1,vi) to long for; to yearn after; to admire; to be attracted by; (P)
懐かしむ[なつかしむ, natsukashimu] (v5m,vt) to yearn for (someone, something); to miss; (P)
焦がれる[こがれる, kogareru] (v1) to yearn for; to be in love with
胸を焦がす[むねをこがす, munewokogasu] (exp,v5s) to yearn for; to pine for

-yearn- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of ; grieve ; long for ; yearn (for) ; pine for FR:
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
ใฝ่ถึง[v. exp.] (fai theung) EN: yearn FR:
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited FR: être excité ; être en chaleur
คะนึงถึง[v. exp.] (khaneung th) EN: miss ; think of ; yearn FR: penser à
คิดถึง[v. exp.] (khittheung) EN: think of ; miss ; yearn FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คิดถึงคะนึงหา[v. exp.] (khittheung ) EN: yearn for FR:
คิดเถิง [v. exp.] (khit thoēng) EN: think of ; miss ; yearn FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คร่ำครวญหา[v. exp.] (khramkhrūan) EN: yearn for FR:
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for ; want ; desire ; eager (for) ; hunger (for/after) ; be hungry (for) ; be thirsty  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
กระสัน[v.] (krasan) EN: yearn ; crave ; have a desir FR: avoir envie ; aspirer à ; désirer
ปรารถนา[v.] (prātthanā) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire FR: souhaiter ; désirer ; aspirer
รัญจวน[v.] (ranjūan) EN: yearn (for) ; be lovesick ; be agitated FR:
รัญจวนใจ[v.] (ranjūan jai) EN: yearn for s.o./sth in a romantic way FR:
ถวิล[v.] (thawin) EN: yearn for ; long for ; desire ; think of ; miss FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -yearn-
Back to top