ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wolves-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wolves, *wolves*,

-wolves- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then she won't make a fuss when the wolves eat her.หล่อนอาจจะวิ่งหนีหมาป่ามา
The wolves should've eaten you.หมาป่าควรจะได้ตรวจทานที่คุณ
If you hadn't been there... they'd all be cavorting inside the wolves by now.ผู้หญิงของฉันถ้าคุณ hadn เว็บไซต์นั้นมีเสื้ออยู่ที่นั่น... พวกเขาได้ตรวจ d ทั้งหมดจะ cavorting ภายในหมาป่าโดยขณะนี้
The wild girl whose soul the wolves stole.สาวป่าที่มีจิตวิญญาณของหมาป่าขโมย
Were there any wolves with the boars?มาอยู่ที่มีหมาป่าใด ๆ กับหมูป่า?
Look, I'm gonna go outside, and I'm gonna lure the wolves out of the room.ฉันจะออกไปล่อหมาป่าออกจากห้อง
Nice of you to drop in. You were so helpful to my wolves last night.ดีมากที่มา เมื่อคืนนี้กลิ่นของเจ้า ช่วยฝูงหมาป่าของข้าได้มากเลย...
That's it! You can't send witches or wolves to do an empress's job.ใช่แล้ว เธอจะส่งแม่มดหรือหมาป่าไปทำงานของจักรพรรดินีไม่ได้
They are wolves in the skin of sheep.พวกมันเป็นหมาป่าที่แกล้งทำเป็นแกะ
It's a lie that girls are weak beings that get eaten by wolves when a woman passes 20, they set up traps to be eaten traps?มันเป็นเรื่องโกหกที่ว่าผู้หญิงที่อ่อนแอ จะถูกจับกินโดยหมาป่า เมื่อผู้หญิงผ่านช่วง 20 มาแล้ว พวกเค้าจะวางกับดัก ให้ถูกกิน กับดัก?
Maybe, but lone wolves are also lonely.ไม่แน่ หมาป่าอาจเหงาก็ได้
There are two wolves fighting in every man's heart.There are two wolves fighting in every man's heart.

-wolves- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狼子野心[láng zǐ yě xīn, ㄌㄤˊ ㄗˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, 狼子野心] ambition of wild wolves (成语 saw); rapacious designs
[chái, ㄔㄞˊ, 豺] ravenous beast; wolves (collect.)
狼孩[láng hái, ㄌㄤˊ ㄏㄞˊ, 狼孩] wolf child; human child raised by wolves (in legends)

-wolves- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วูล์ฟแฮมป์ตัน[TM] (Wūfhaēmtan) EN: Wolverhampton Wanderers ; Wolves FR: Wolverhampton

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wolves-
Back to top