ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wickedly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wickedly, *wickedly*,

-wickedly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Judged the book by its filthy, loathsome... wickedly erotic cover.ตัดสินหนังสือโดยความลามก, น่าเกลียดชัง ... อีโรติกบนปก
The stuff is wickedly volatile, and it can't be controlled.ของที่ให้แพร่ระเหยง่ายมาก แถมควบคุมไม่ได้ซะด้วย
No, I mean, in that dress at one of your wickedly extravagant soirees.ไม่เลย ผมหมายถึง ในชุดนั้น ชุดที่ใส่ในปาร์ตี้แสนฟุ้มเฟือยนั่น
"These sorceries were wickedly and feloniously used against others.""แม่มดเหล่านี้ชั่วช้า" "และโหดร้ายต่อผู้อื่น"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wickedly-
Back to top