ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-whether-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น whether, *whether*,

-whether- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She was doubtful about whether to go or notเธอสงสัยว่าไปหรือไม่ไปดี
I doubt whether I should believe himฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะเชื่อเขาดีไหม
I don't care whether it rains or notฉันไม่สนใจว่าฝนจะตกหรือไม่
I'm not sure whether I have locked the doorฉันไม่แน่ใจว่าฉันได้ล็อคประตูหรือเปล่า
I haven't decided whether to take the job or notฉันยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะรับงานนั้นหรือไม่
You need my help, whether you like it or notคุณต้องการความช่วยเหลือของฉัน ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม
You don't care whether he lives or die, do you?คุณไม่สนใจไม่ว่าเขาจะอยู่หรือตายไม่ใช่หรือ?
It doesn't matter whether you believe me or notมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเชื่อฉันหรือไม่
I'm a part of this, whether you like it or notฉันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I'm the best judge of whether you belong there or not.งั้นผมจะเป็นคนตัดสินเอง ว่าคุณเหมาะหรือไม่เหมาะ
Now we want you to tell us whether you were on the shore - that last night she went sailing.เราอยากทราบว่าคุณอยู่บนฝั่งรึไม่ ในคืนสุดท้ายที่หล่อนออกไปแล่นเรือ
That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.
How do you know whether she wore glasses?How do you know whether she wore glasses?
I don't care whether I'm alone or not.I don't care whether I'm alone or not.
He didn't know whether yesterday's paper was a fiction too.กระดาษเมื่อวานนี้เป็นนิยาย ด้วย แต่ชายชรา
I was always so drunk when I drank it, I can't remember whether I like it or not.{\cHFFFFFF}ฉันถูกเสมอเมาดังนั้นเมื่อฉันดื่มมัน ผมจำไม่ได้ว่าฉันจะชอบหรือไม่
As minister of science, it is my duty to find out whether some other form of life exists.ฐานะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ฉันมีหน้าที่ค้นหาว่า... มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอีกมั้ย
This time, I was told to stop wasting my time drawing boa constrictors, whether from the inside or the outside, and attend to my studies, which I did.ผู้ใหญ่บอกให้ผมเลิกเสียเวลา กับการวาดรูปงูเหลือม ไม่ว่าจะเป็นในท้องงูหรือนอกท้องงู แล้วก็ไปเรียนหนังสือซะ ซึ่งผมก็เลิก
$200 a day, whether I catch him or not. You've got it.- วันละ200 ไม่ว่าผมจะจับได้หรือไม่
Mr. Summers said that Lowell Wilson is personally deciding whether or not you can keep your job.คุณซัมเมอร์บอกว่า โลเวล วิลสันตัดสินใจว่า คุณควรจะทำงานต่อไปหรือไม่
He wants us all to decide for ourselves whether or not we saw him and heard him.ท่านต้องการให้เราตัดสินใจเอง ว่าเราเห็นหรือได้ยินเสียงท่านมั้ย

-whether- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
墒情[shāng qíng, ㄕㄤ ㄑㄧㄥˊ, 墒情] the state of moisture in the soil (and whether it can support a crop)
反正一样[fǎn zhèng yī yàng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 反正一样 / 反正一樣] whether it's right or wrong doesn't make a lot of difference; six of one and half a dozen of the other; as broad as it is long
问鼎轻重[wèn dǐng qīng zhòng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 问鼎轻重 / 問鼎輕重] lit. to inquire whether the tripods are light or heavy (成语 saw); a laughable attempt to seize power
是否[shì fǒu, ㄕˋ ㄈㄡˇ, 是否] whether (or not); if; is or isn't
能否[néng fǒu, ㄋㄥˊ ㄈㄡˇ, 能否] whether or not; can it or can't it; is it possible?
愿意不愿意[yuàn yì bù yuàn yì, ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄅㄨˋ ㄩㄢˋ ㄧˋ, 愿意不愿意 / 願意不願意] whether one wants to or not

-whether- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not)
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P)
か否か[かいなか, kainaka] (exp) whether or not
しようとしまいと[, shiyoutoshimaito] (exp) whether one does or does not
であれ[, deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P)
にしろ[, nishiro] (exp) though; even if; whether ... or ...
や否や[やいなや, yainaya] (exp) (1) the minute (that) ...; no sooner than ...; (2) whether or not
ようが[, youga] (exp) (volitional form of verb + ga) regardless of; whether (or not)
原告適格[げんこくてきかく, genkokutekikaku] (n) standing (of a legal case, e.g. whether there are grounds to prosecute)
否が応[いやがおう, iyagaou] (adv) willy-nilly; whether willing or not
否でも[いやでも, iyademo] (exp) (uk) whether one likes it or not; willy-nilly
否でも応でも[いやでもおうでも, iyademooudemo] (adv) willy-nilly; whether willing or not
得喪[とくそう, tokusou] (n) (from 取得 and 喪失) acquisition or forfeiture; acquisition (question of whether or not something is acquired)
綱引き(P);綱曳き[つなひき, tsunahiki] (n) (1) tug of war (orig. a form of divination to predict whether the year will be favourable or unfavourable); (2) forward puller (of a rickshaw); (P)
進退問題[しんたいもんだい, shintaimondai] (n) a question of whether or not someone should resign
過ちを観て斯に仁を知る[あやまちをみてここにじんをしる, ayamachiwomitekokonijinwoshiru] (exp,v5r) to observe the reasons and types of faults a person makes is to come to know whether they are virtuous or not

-whether- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม้ว่าจะเป็น[X] (maēwā ja pe) EN: Whether it is FR: que ce soit ; qu'il s'agisse
ประการใด[X] (prakān dai) EN: what ; whatever ; whatsoever ; how ; however ; whether FR:
ว่า[conj.] (wā) EN: whether ; if FR: si

-whether- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsicher; ungewiss {adj} | (sich) unsicher sein, ob ...unsure | to be unsure whether ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -whether-
Back to top