ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-whereas-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น whereas, *whereas*,

-whereas- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, you're still sickeningly handsome, whereas I look like my Aunt Mildred.แหม แต่คุณยังดูหล่ออยู่นะ ขณะที่ผมดูแก่ลงทุกทีๆ
Other one spooks around as he sees fit whereas other has become a real spookมีบางคนที่ชอบทำตัวเป็นผี และก็มีบางคนที่กลายเป็นผีไปจริงๆซะแล้ว
It's in his blood. Whereas you are something entirely different.ในทางตรงกันข้าม เจ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู
It's built to send, to transmit, whereas every other nano-cell that I've put out there, including the ones in your head Kable, are designed to receive.เพื่อให้ส่งไป.. ยังเซลล์นาโน ที่ฉันแพร่พันธุ์เอาไว้ รวมทั้งอันที่อยู่ในหัวนายด้วยนะ เกเบิ้ล
There's boundaries there where it's just a little bit artificial, whereas what you have with Chris is really- it's a real relationship.มันคือความสัมพันธ์ที่ต้องแตกต่างกัน มันมีขอบเขตตรงนั้น ซึ่งค่อนข้างต้องเสแสร้งนิด ๆ
Victoria plans on killing you slowly, painfully, whereas I'll make it quick.วิกตอเรียวางแผนจะฆ่าเธออย่างช้าๆ ทรมาน... แต่ฉันจะทำเร็วๆ
You and Leonard can always return to being friends, whereas I can never return to a state in which Wolowitz has not bested me like Mrs. Riley' s chicken.คุณกับเลนเนิร์ด ยังกลับไปเป็นเพื่อนกันได้เสมอ ขณะที่ผมไม่สามารถ กลับไปยังสภาพก่อหน้า วอลโลวิทซ์เอาชนะผมได้
You said that Wiccans were good, whereas the victim was bad.คุณพูดเองว่าพวกเชื่อในเรื่องเวทมนตร์ เป็นเรื่องดีแต่ในขณะที่เหยื่อของเรา เป็นพวกร้าย
So, basically, with no inertia, I can make it to that door, whereas Mr. Obama has a lot of inertia, a lot of mass.ดังนั้นนี่สนามฮิกส์ มีผลต่อหนึ่งอนุภาค มากไปกว่าอนุภาคอื่น จะต้องสามารถที่จะ เกิดขึ้นกับมากขึ้น
Most people just want to see things the way they want to see 'em, whereas you see things the way they are.คนส่วนใหญ่ อยากจะมองโลก ในแบบที่พวกเขาอยากมอง ในขณะที่คุณ มองโลกใส่แบบที่โลกเป็น
I can hurt you, whereas you cannot hurt me without hurting Gaius.ข้าทำเจ้าเจ็บได้ แต่ทว่าเจ้าไม่สามารถทำข้าเจ็บ โดยไม่ทำให้ไกอัสเจ็บด้วยได้

-whereas- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ในทางตรงกันข้าม[conj.] (nai thāng t) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas FR: à l'inverse ; à l'opposé
ยกเว้น[conj.] (yokwen) EN: except ; excluding ; not including ; unless ; with the exception of ; but ; whereas ; all but ; excluded ; apart from FR: sauf ; hormis ; excepté ; à l'exception de ; à part

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -whereas-
Back to top