ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-whatever-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น whatever, *whatever*,

-whatever- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
Take whatever you wantเอาอะไรก็ได้ที่คุณต้องการไปเถอะ
You can do whatever you wantคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำ
Go ahead and do whatever you were doingก้าวต่อไปและทำในสิ่งที่ได้ทำมา
Why don't you go ahead and do whatever it is that you doทำไมคุณไม่เดินหน้าต่อไปและทำสิ่งใดก็ตามที่คุณทำอยู่?
Just say whatever you feel insideแค่เพียงพูดอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกอยู่ภายในออกมา
If you need anything as a reward, just tell me whatever it isถ้าเธออยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนแล้วล่ะก็แค่บอกฉันมาเท่านั้น อะไรก็ได้ทั้งนั้น
I've tried whatever I could in order to be suitable for youฉันจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้คู่ควรกับคุณ
I'm not in the mood to play with you, just do whatever you want!ฉันไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นกับเธอ อยากทำอะไรก็เชิญเลย
I'll do whatever you orderฉันจะทำตามทุกสิ่งที่คุณสั่ง
You're free to do whatever you wantเธอมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ที่เธอต้องการ
I don't care about that, let them say whatever they want!ฉันไม่สนเรื่องนั้นหรอก ปล่อยให้พวกเขาพูดไปอย่างที่อยากจะพูด
Do whatever you want to solve it!ทำอะไรก็ได้อย่างที่เธออยากจะทำเพื่อแก้ไขมัน
You're not alone, we'll help you with whatever we canเธอไม่ได้อยู่ตามลำพังนะ พวกเราจะช่วยเธออะไรก็ตามที่เราจะช่วยได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's have whatever you think that Mrs. De Winter would have ordered.งั้นก็เอาตามที่คุณนายเดอ วินเทอร์ คงจะเห็นสมควรเถอะค่ะ
Cost whatever it cost.ต้นทุนค่าใช้จ่ายใดมัน
I think we discussed whatever good friends talk about, personal things.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าเราได้พูดถึงสิ่งที่ดี เพื่อนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
Now, whatever you do, don't touch that button.ตอนนี้สิ่งที่คุณทำ ไม่ได้สัมผัสปุ่มนี้
And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.
I don't know, but whatever it is, I hate it.ไม่รู้สิ แต่ยังไงฉันก็ไม่ชอบ
If you are concerned about the beaches, do whatever you have to, to make them safe.ถ้าคุณห่วงหาดทั้งหลายนี่ ก็ทําให้มันปลอดภัยชะ
Then whatever happens to us--แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรา
Of those who, for whatever reason, have offended them.แก่พวกที่ต่อต้าน พวกมัน
Dr Jones, whatever are you doing in such a nasty place?ดร.โจนส์, ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ในที่ ที่น่ารังเกียจมาก?
Because whatever killed Orval's dog was no bullet, that's how!เพราะว่าสิ่งที่ฆ่าสุนัข โอวัล ไม่ใช่กระสุน
Or a dead whatever the hell you are !You asshole.ne the same thing.

-whatever- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, 因陋就简 / 因陋就簡] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works.
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
为所欲为[wéi suǒ yù wéi, ㄨㄟˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄨㄟˊ, 为所欲为 / 為所欲為] do whatever one pleases
不知出于何种原因[bù zhī chū yú hé zhǒng yuán yīn, ㄅㄨˋ ㄓ ㄔㄨ ㄩˊ ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˇ ㄩㄢˊ , 不知出于何种原因 / 不知出於何種原因] for whatever reason
干吗[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, 干吗 / 乾嗎] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?
干麼[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, 干麼 / 乾麼] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
从心所欲[cóng xīn suǒ yù, ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ, 从心所欲 / 從心所欲] whatever you like; to do as one pleases

-whatever- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be
いくつかの理由から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理由から) for whatever reason
どういう風の吹き回しか[どういうかぜのふきまわしか, douiukazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on?
どうした風の吹き回しか[どうしたかぜのふきまわしか, doushitakazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on?
どうであれ[, doudeare] (conj) (See であれ) however; whatever
どうであろうと[, doudearouto] (exp) whatever (the case may be)
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P)
どちみち[, dochimichi] (n) whichever; whatever
何でも[なんでも, nandemo] (exp,adv) (1) (uk) any; whatever one likes; by all means; anything; everything; (exp) (2) (uk) (at start of sentence) I am told; I understand; they say; I hear; (P)
全体[ぜんたい, zentai] (n-adv,n-t) whole; entirety; whatever (is the matter); (P)
幾ら何でも[いくらなんでも, ikuranandemo] (exp) under no circumstances; whatever the circumstances may be; say what you like
槍が降っても[やりがふっても, yarigafuttemo] (exp) (See 雨が降ろうが槍が降ろうが・あめがふろうがやりがふろうが) whatever misfortune happens; even if spears fall out of the sky
漫言放語[まんげんほうご, mangenhougo] (n,vs) saying whatever one feels; speaking at random; making careless remarks; rambling talk
継続は力なり[けいぞくはちからなり, keizokuhachikaranari] (exp) persevering through something difficult makes one stronger; whatever doesn't kill us only makes us stronger; slow but steady wins the race

-whatever- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันใด[X] (an dai) EN: whatever ; what FR:
อันไหนก็ตาม[X] (an nai køtā) EN: whichever ; whatever FR:
อะไร[pr.] (arai) EN: whatever ; anything ; something FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ตาม[pr.] (arai køtām) EN: anything ; whatever FR: quoi que ce soit
อะไรต่ออะไร[X] (arai tø ara) EN: whatever ; one thing and another ; lots of things FR:
ฉันใด[adv.] (chandai) EN: why ; just as ; whatever FR:
ใด[X] (dai) EN: any ; whatever ; whichever FR: quelconque
ใด ๆ = ใดๆ[X] (dai-dai) EN: any ; whatever ; anyone ; anything FR: quelconque
จับแพะชนแกะ[v.] (japphaechon) EN: use alternative means to achieve success ; do whatever is necessary FR:
ขี้ใหม่หมาหอม[v.] (khīmāimahøm) EN: go for whatever is in vogue FR:
ก็ตาม[adv.] (kø tām) EN: no matter ; whatever ; as well as ; and ; or ... both ; or ... all FR: quel que soit ; qu'importe ; peu importe ; ça ira
ก็ตามที[adv.] (kø tāmthī) EN: somehow ; whatever ; however ; up to you/him FR:
ปานใด[adv.] (pāndai) EN: no matter how ; to what extent ; to whatever extent FR:
ประการใด[X] (prakān dai) EN: what ; whatever ; whatsoever ; how ; however ; whether FR:
ตามแต่จะได้[X] (tām tāe ja ) EN: whatever it is it's alright FR:
ตามแต่จะให้[v. exp.] (tām tāe ja ) EN: give whatever one likes FR:
ทำอะไรก็ได้[v. exp.] (tham arai k) EN: do whatever you like FR:
เท่าไหร่เท่ากัน[adv.] (thaorai tha) EN: whatever it takes FR:
อย่างไรก็ได้[X] (yāngrai kød) EN: whatever ; anything is all right FR: de toute façon ; quoii que

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -whatever-
Back to top