ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-weakened-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น weakened, *weakened*,

-weakened- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places)
脱国境[だっこっきょう, dakkokkyou] (n) (See 無国境) weakened border; porous border; open border
脱境界[だっきょうかい, dakkyoukai] (n) (See 無境界) weakened boundary; perforated boundary; dissolved boundary

-weakened- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระโหย[adj.] (rahōi) EN: weary ; worn out ; weakened FR: affaibli
โรยรา[v.] (rōirā) EN: wilt ; be weakened FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -weakened-
Back to top