ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*weakened*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น weakened, -weakened-

*weakened* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weakened (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง, เหนื่อย Syn. exhausted, worn-out
weakened (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง Syn. effete, infirm

*weakened* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衰微[shuāi wēi, ㄕㄨㄞ ㄨㄟ, 衰微] be in decline; decline; wane; be weakened

*weakened* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places)
脱国境[だっこっきょう, dakkokkyou] (n) (See 無国境) weakened border; porous border; open border
脱境界[だっきょうかい, dakkyoukai] (n) (See 無境界) weakened boundary; perforated boundary; dissolved boundary

*weakened* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระโหย[adj.] (rahōi) EN: weary ; worn out ; weakened FR: affaibli
โรยรา[v.] (rōirā) EN: wilt ; be weakened FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *weakened*
Back to top