ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-watery-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น watery, *watery*,

-watery- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It either carries him across the loch or it drags him down to the bottom to his watery death.มันอาจพาเค้าข้ามทะเลสาป.. รึบางทีอาจลากเค้าลงไป ใต้ทะเลสาปจนจมน้ำตายก็ได้
I'm not some weird milky, ricey, watery goop... that you feed to infants and old people, okay?ผมไม่ใช่ข้าวต้มเละๆ ในน้ำต้มกระดูกหมู ที่เอาไว้ใช้ป้อนทารกกับคนแก่
That's the stuff that makes your nose and eyes watery if you're lucky enough to survive the crash.ซึ่งทำให้ เราน้ำมูกไหล ถ้าเราโชคดีรอดจากการชนมาได้
He went from choking and carrying fit men to their watery graves to drowning and dumping smaller victims unceremoniously.เขาเปลี่ยนจากทำให้ขาดอากาศตาย และเหยื่อที่แข็งแรงเป็นสุสานใต้น้ำ จับกดน้ำและทิ้งศพเหยื่อที่ตัวเล็กลง อย่างเร่งรีบ
"As the high watery walls came rolling in,"ในขณะที่กำแพงน้ำสูง มากลิ้งใน
As you descend to a watery grave.... เมื่อคุณลงไปที่หลุมศพของน้ำ
The stars are other fiery suns made of the same substance as the Earth, and they have their own watery earths with plants and animals no less noble than our own.ดาวเป็นดวงอาทิตย์ที่ลุกเป็นไฟอื่น ๆ ที่ทำจากสารเดียวกับโลก และพวกเขามีธาตุน้ำของตัวเอง
The watery fluid in those eyes neatly eliminated the distortion of that bending effect.ของเหลวที่เป็นน้ำในสายตา เหล่านั้นอย่างเรียบร้อย กำจัดการบิดเบือนของที่มีผลดัด

-watery- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 涬] watery expanse

-watery- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel
海の藻屑[うみのもくず, uminomokuzu] (n) watery grave (metaphor)
[かゆ, kayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel; (P)
[ひしお, hishio] (n) (1) paste similar to miso made from koji mold and salt water; (2) watery mash left over from making soy sauce

-watery- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจ๊ก[adj.] (jōk) EN: watery FR: liquide ; aqueux
เหลว[adj.] (lēo) EN: fluid ; liquid ; watery FR: fluide ; liquide
ตาแฉะ[n.] (tāchae) EN: watery eyes ; rheumy eyes FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -watery-
Back to top