ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-volt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น volt, *volt*,

-volt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All things are gonna run at 12 Volt DC.และทั้งหมดต้อง ทำงานด้วยกระแสไฟตรง 12 โวลต์
It's not like a volt and a half more than we're putting in.มันไม่ใช่ว่าไฟมากกว่าที่ป้อนเข้าไปโวลต์ครึ่งสักหน่อย
1200 volt power surge will just set off the other alarms.1200 โวลต์ อาจจะทำให้สัญญาณเตือนเกิดขึ้น
1200 volt power surge will just set off the other alarms.ไฟ 1200 โวลต์กระชาก ก็จะทำให้สัญญาณเตือนภัยดัง
We cracked the peta-electron volt barrier.เราทำลาย สิ่งกีดขวางพลังงานไฟฟ้า
And the volt meter is ready to go.และโวลท์มิเตอร์พร้อมแล้ว
Burn marks were found on the victims that were consistent with injuries one would sustain from a three-million volt stun gun.รอยไหม้ที่พบบนตัวเหยื่อ สอดคล้องกับร่องรอย บาดเจ็บที่เกิดมาจาก ปืนช็อตไฟฟ้าขนาด 3 ล้านโวลต์

-volt- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子伏[diàn zǐ fú, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 电子伏 / 電子伏] electron volt (unit of energy used in particle physics, approximately 10^-19 Joules)
吉电子伏[jí diàn zǐ fú, ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 吉电子伏 / 吉電子伏] giga electron volt GeV (unit of energy equal to 1.6 x 10-10 Joules)
兆电子伏[zhào diàn zǐ fú, ㄓㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 兆电子伏 / 兆電子伏] mega electron volt MeV (unit of energy equal to 1.6 x 10-13 Joules)

-volt- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレクトロンボルト[, erekutoronboruto] (n) electron volt
バルボル[, baruboru] (n) (abbr) valve volt; vacuum tube volt meter
メガエレクトロンボルト[, megaerekutoronboruto] (n) megaelectron volt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -volt-
Back to top