ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-volatilize-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น volatilize, *volatilize*,

-volatilize- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระเหย[v.] (rahoēi) EN: evaporate ; volatilize ; lose flavour FR: s'évaporer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -volatilize-
Back to top