ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vituperative-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vituperative, *vituperative*,

-vituperative- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ok, ok, ok, I'll cook your meals, you vituperative old bastard!ก็ได้ ผมจะทำอาหารให้ ตาแก่ชั่วช้าสามานย์

-vituperative- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สามหาว[adj.] (sāmhāo) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant FR: grossier ; vulgaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vituperative-
Back to top