ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-violently-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น violently, *violently*,

-violently- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every passenger who had fish for dinner will soon become violently ill.ผู้โดยสารทุกคนที่กินปลา เป็นอาหารเย็นจะป่วยหนักในไม่ช้า
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
On September 2, 1506, he was dethroned violently after a revolt by the nobles.พระองค์จึงมีนิสัยที่แปลก จนกระทั่งวันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 1506 เกิดการกบฎโดยขุนนางชั้นสูง พระองค์จึงถูกขับจากราชบัลลังก์
Man was violently assaulted in Nebraska by a hitchhiker matching Bagwell's description.ผู้ชายถูกทำร้ายในนาแบรสกา โดยคนที่อาศัยรถมา ซึ่งมีลักษณะคล้ายแบ็กเวล
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก
Sensibly and as warmly as a man violently in love can be supposed to do."เป็นผู้ชายอ่อนไหวและอบอุ่น การมีรักโดยพลการอาจจะถูกทึกทักเอาได้"
He violently attacked the reporter.และเริ่มที่ต่อยนักข่าวคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
Let's hope you're not violently murdered too.ชั้นหวังว่า เธอคงไม่ตายทารุณเหมือนพวกเค้า
When matter and antimatter touch, they violently cancel each other out.พวกเขาอย่างรุนแรง ยกเลิกแต่ละออกอื่น ๆ นักฟิสิกส์กล่าวว่า พวกเขาทำลายซึ่งกันและกัน
Wait, who do you think you are acting so violently at a stranger's house?เอ๊ะ คุณคิดว่าคุณเป็นใคร มาทำแบบนี้ที่บ้านคนอื่น
I violently executed my 10th grade geometry teacher about five different ways in my mind.ฉันปฏิบัติการอย่างรุนแรงกับครูเราขาคณิตตอนเกรดสิบ มีตั้งห้าแบบอ่ะนะที่คิดไว้ในใจ
She'll continue to respond violently to regain control.เธอจะใช้รุนแรงเพื่อควบคุมตัวเองไว้.

-violently- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汹涌[xiōng yǒng, ㄒㄩㄥ ㄩㄥˇ, 汹涌 / 洶湧] to surge up violently (of ocean, river, lake etc); turbulent

-violently- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently
ぐらり[, gurari] (adv-to,adv) shaking violently
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently
口荒く[くちあらく, kuchiaraku] (adv) violently
高鳴り[たかなり, takanari] (n) ringing; throbbing violently

-violently- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
ดุเดือด[adv.] (dudeūat) EN: violently FR:
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly FR: brutalement ; brusquement
กระทก[v.] (krathok) EN: pull violently ; spasm FR:
หนักหน่วง[adv.] (naknūang) EN: severely ; heavily ; strongly ; seriously ; violently FR:
แพ่น[v.] (phaen) EN: be rash enough ; be assertive enough ; intrude violently FR:
ผีตายโหง[n. exp.] (phī tāihōng) EN: ghost of one who has died violently or suddenly FR: esprit de celui qui décède de mort violente ou soudaine [m]
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -violently-
Back to top