ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-victorian-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น victorian, *victorian*,

-victorian- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The middle South Midlands Victorian phase.กลางภาคใต้ระยะที่วิคตอเรีย
We were shipped off to Park Royal Prison... an old Victorian fortress where the most dangerous criminals were held... in the maximum-security wing.เราถูกส่งออก ไปยังเรือนจำ Park Royal ... ป้อมปราการที่เก่าแก่สไตล์วิคตอเรีย อาชญากรอันตรายม? ในปีกการรักษาความปลอดภัยสูงสุด
Well,if I remember right, they built a series of victorian homes along the river to signify safe passage.ใช่ ผมจำมันได้ พวกเขาสร้างบ้านแห่งชัยชนะ ตามริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อเป็นอนุสรณ์การข้ามมาได้อย่างปลอดภัย
Is it possible to cross-reference civil war maps with victorian homes that still exist in the port huron area?เทียบแผนที่สมัยสงครามกลางเมืองที่มีหมู่บ้านแห่งชัยชนะ ที่อยู่แถวพอร์ต huron
It is also a treatise on Victorian social mores.มันยังเป็นบทความแห่งชัยชนะของประเพณีทางสังคม
Brilliant, reclusive particle physicist trained in engineering at M.I.T, minored in Victorian lit.นักฟิสิกส์ฺอนุภาค ผู้ชาญฉลาด รักสันโดษ ฝึกฝนด้านวิศวกรรมศาสตร์ มาจากสถาบัน M.I.T. เรียนวิชาโทด้าน วรรณคดียุควิกตอเรียน
Do you have any idea how many women I've wooed by using an apropos quote from Victorian literature?นี่นายคิดว่ามีผู้หญิงกี่คนที่ฉันเคยขอความรัก ด้วยการใช้บทกวีคำคมจากวรรณกรรมสมัยวิคตอเรีย?
The Victorian sonnet has the balance of three tenets, rhyme, meter, conceit.โคลงวิกตอเรียมีความสมดุลกับสามหลักคำสอน ใจความสำคัญ
It's dressed in a shoddy Victorian outfit from a museum.มันอยู่ในชุดเครื่องแบบวิคตอเรียโหลๆ จากพิพิธภัณฑ์

-victorian- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴィクトリア朝;ビクトリア朝[ヴィクトリアちょう(ヴィクトリア朝);ビクトリアちょう(ビクトリア朝), vikutoria chou ( vikutoria asa ); bikutoria chou ( bikutoria asa )] (n) Victorian era
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -victorian-
Back to top